Logo BIP

22.11.2007

Staże absolwenckie

Zasady organizacji staży dla bezrobotnych w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego

W Urzędzie Lotnictwa Cywilnego możliwe jest, zgodnie z art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j.: Dz. U. z   2013 r., poz. 674 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. z 2009r. Nr 142, poz. 1160) odbycie stażu przez osoby bezrobotne (w tym absolwentów), zarejestrowane w Urzędach Pracy. Staż może trwać od 3 do 6 miesięcy, a dla osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30 roku życia - od 3 do 12 miesięcy, zgodnie z programem stażu.

Staże realizowane są na podstawie umowy zawartej pomiędzy właściwym Urzędem Pracy
a Urzędem Lotnictwa Cywilnego, według programu określonego w umowie.

Z uwagi na możliwość zawarcia umowy z każdym Urzędem Pracy na terenie RP, Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC) proponuje Państwu następującą procedurę w zakresie odbywania staży:

1. Złożenie aplikacji na ofertę stażu zamieszczoną na stronie BIP przez ULC – po wyłonieniu kandydata ULC zwróci się do właściwego Urzędu Pracy z wnioskiem o zorganizowanie stażu pracy dla wskazanej osoby bezrobotnej.
2. Indywidualne złożenie wniosku przez osobę bezrobotną do ULC (Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Biurze Dyrektora Generalnego) o zorganizowanie stażu w  ULC, ze wskazaniem komórki organizacyjnej, w której kandydat chciałby odbyć staż.

 

Zasady odbywania wolontariatu w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego

W Urzędzie Lotnictwa Cywilnego (ULC) możliwe jest, zgodnie ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) odbywanie wolontariatu.

U podstaw wolontariatu stoi wykonywanie czynności w sposób dobrowolny i bezpłatny. Czynności wykonywane przez wolontariuszy  mają charakter charytatywny, pomocniczy oraz uzupełniający. Wolontariat odbywa się w ULC na podstawie Porozumienia zawartego pomiędzy wolontariuszem a ULC.

Porozumienia dotyczące świadczenia czynności na zasadach wolontariatu na rzecz ULC, zawierane są na okres powyżej 30 dni.

ULC proponuje Państwu następującą procedurę w zakresie ubiegania się o  odbycie wolontariatu:
1. Złożenie aplikacji na ofertę zamieszczoną na stronie BIP przez ULC – po wyłonieniu kandydata ULC podpisze z kandydatem stosowne Porozumienie.
2. Indywidualne złożenie przez kandydata do ULC (Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Biurze Dyrektora Generalnego) wniosku o odbycie wolontariatu, ze wskazaniem komórki organizacyjnej, w której kandydat chciałby odbyć wolontariat.

Złożenie podpisanego oświadczenia oraz zapoznanie się z informacją dotyczącą zasad przetwarzania danych osobowych osób odbywających staż lub wolontariat w Urzędzie

docxpobierz plik21.15 KB

 

 

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»