Logo BIP

22.11.2007

Rozporządzenie MI z 30 kwietnia 2004 r.

Dz.U.04.119.1247

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 30 kwietnia 2004 r.
w sprawie rejestru urządzeń naziemnych
(Dz. U. z dnia 27 maja 2004 r.)

Na podstawie art. 92 pkt 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa szczegółowe zasady i tryb prowadzenia rejestru lotniczych urządzeń naziemnych używanych dla potrzeb lotnictwa cywilnego, o których mowa w art. 88 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze, zwanych dalej "urządzeniami".

§ 2.

Wniosek o wpis do rejestru urządzeń, zwanego dalej "rejestrem", powinien mieć formę pisemną oraz zawierać następujące dane:

1) kategorię urządzenia, które ma być wpisane w rejestrze;
2) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres zakładającego urządzenie;
3) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres użytkownika urządzenia;
4) współrzędne geograficzne zainstalowanego urządzenia;
5) nazwę producenta urządzenia;
6) numer fabryczny urządzenia.

§ 3.

1. Informacja o rodzaju urządzenia i celu, w jakim ma być stosowane, dołączana do wniosku, zgodnie z art. 88 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze, zwanej dalej "ustawą", powinna zawierać:

1) określenie przeznaczenia urządzenia;
2) nazwę i typ urządzenia;
3) zestaw roboczy wchodzący w skład urządzenia;
4) datę rozpoczęcia funkcjonowania urządzenia;
5) przewidywany okres eksploatacji urządzenia;
6) znak rozpoznawczy przewidziany dla urządzenia;
7) klasę stanu urządzenia.

2. Charakterystyka techniczna urządzenia dołączana do wniosku, zgodnie z art. 88 ust. 5 pkt 3 ustawy, powinna zawierać:

1) dane techniczne urządzenia, w tym:
a) nazwę i numer modelu urządzenia,
b) typ urządzenia,
c) zakres i sposoby strojenia urządzenia,
d) siatkę częstotliwości urządzenia,
e) oznaczenie rodzaju emisji,
f) dostępne rodzaje pracy urządzenia i formaty jego sygnałów;

2) określenie mocy średniej sygnału dla urządzeń promieniujących falą ciągłą lub dla urządzeń impulsowych, mocy w impulsie, okresu powtarzania impulsów, czasu trwania impulsu - w przypadku urządzenia będącego nadajnikiem;

3) określenie czułości odbiornika - w decybelach w stosunku do jednego miliwata (dBm), kryterium określenia czułości w decybelach (dB) - w przypadku urządzenia będącego odbiornikiem;

4) określenie danych technicznych anteny urządzenia, w tym:
a) rodzaju i typu anteny,
b) zakresu częstotliwości pracy anteny,
c) strat w torze przesyłowym wysokiej częstotliwości,
d) polaryzacji anteny,
e) szerokości wiązki w płaszczyźnie poziomej i pionowej anteny,
f) zysku kierunkowego listka głównego oraz pierwszego głównego listka bocznego anteny,
g) wysokości zawieszenia oraz wysokości skutecznej anteny,
h) parametrów dotyczących przeszukiwania przestrzeni, w tym:

  • rodzaju przeszukiwania przestrzeni,
  • czasu pełnego obrotu anteny liczonego w sekundach,
  • możliwości opuszczania wybranych sektorów,
  • przeszukiwania pionowego i poziomego;

5) dodatkowe dane techniczne w przypadku automatycznych systemów pomiarowych parametrów meteorologicznych, w tym:
a) mierzone parametry,
b) dostępne standardy sygnałów;

6) dane techniczne w przypadku wzrokowych pomocy nawigacyjnych, w tym:
a) figury geometryczne stosowanych pomocy świetlnych podejścia,
b) zasięg widzialności pomocy świetlnych podejścia.

§ 4.

W zaświadczeniu stanowiącym dowód wpisania urządzenia do rejestru zamieszcza się następujące dane:
1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres zakładającego urządzenie;
2) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres użytkownika urządzenia;
3) nazwę i typ urządzenia;
4) numer fabryczny urządzenia;
5) współrzędne geograficzne zainstalowania urządzenia;
6) datę wydania decyzji administracyjnej o wpisie urządzenia do rejestru;
7) numer identyfikacyjny, pod którym dokonano rejestracji urządzenia w rejestrze.

§ 5.

1. Wraz z rejestrem prowadzona jest dokumentacja rejestrowa, na którą składają się:
1) wnioski o wpis do rejestru;
2) dokumenty dołączane do wniosku, o którym mowa w pkt 1;
3) kopie decyzji o wpisie i wykreśleniu urządzenia z rejestru;
4) kopie wydanych zaświadczeń o wpisie do rejestru.

2. Wpisowi do rejestru podlegają dane wymienione w ust. 1 pkt 3 i 4, w § 2 i 3 oraz zawarte w dokumentach, o których mowa w art. 88 ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy.

§ 6.

1. Rejestr jest prowadzony dla poszczególnych urządzeń wymienionych w art. 88 ust. 3 ustawy równocześnie w formie elektronicznej oraz w formie kartoteki.

2. Rejestr zabezpiecza się przed dostępem osób nieupoważnionych.

§ 7.

1. W rejestrze każde urządzenie rejestrowane jest pod oddzielną pozycją i otrzymuje numer identyfikacyjny, na który składa się oznaczenie literowe danej grupy urządzeń oraz kolejny numer w ramach tej grupy, pod którym dokonano rejestracji urządzenia.

2. W rejestrze prowadzonym w formie elektronicznej zapis elektroniczny jest dokonywany w sposób zapewniający niezwłoczne odczytanie i wydrukowanie całości lub części zapisanych danych.

§ 8.

1. Rejestr prowadzony w formie kartoteki stanowi zbiór kart ewidencyjnych, które są wydrukiem zapisu elektronicznego rejestru prowadzonego w formie elektronicznej.

2. Karty ewidencyjne są prowadzone oddzielnie dla każdego urządzenia wpisanego do rejestru.

3. Każda karta ewidencyjna powinna być podpisana w sposób czytelny przez osobę dokonującą wpisów w rejestrze prowadzonym w formie elektronicznej.

§ 9.

1. Zmiana danych podlegających wpisowi do rejestru jest dokonywana uprzednio w rejestrze prowadzonym w formie elektronicznej.

2. Wprowadzanie zmian w rejestrze prowadzonym w formie kartoteki jest dokonywane przez dołączenie do karty ewidencyjnej danego urządzenia, karty stanowiącej wydruk zapisu elektronicznego rejestru prowadzonego w formie elektronicznej po dokonaniu zmian, o których mowa w ust. 1.

§ 10.

Traci moc rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 15 września 1964 r. w sprawie cywilnych lotnisk, lądowisk i lotniczych urządzeń naziemnych (Dz. U. Nr 37, poz. 237, z 1998 r. Nr 130, poz. 859 oraz z 1999 r. Nr 21, poz. 192) w zakresie ewidencji lotniczych urządzeń naziemnych.

§ 11.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 96, poz. 959 i Nr 99, poz. 1002.

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»