Logo BIP

16.09.2020

Klauzula RODO - RPL

Klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą w Rządowym Procesie Legislacyjnym

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1, z późn.zm.) zwanego dalej „RODO” informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego z siedzibą w Warszawie (02-247) przy ul. Marcina Flisa 2.
2. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Współadministratorami danych osobowych przetwarzanych w związku z udziałem w Rządowym Procesie Legislacyjnym są: Ministerstwo Infrastruktury oraz Rządowe Centrum Legislacji, które jest jednocześnie Administratorem systemu teleinformatycznego gdzie publikowane są uwagi zgłaszane w ramach konsultacji publicznych oraz organy upubliczniające informacje i dokumenty w ramach tego systemu.
4. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, w szczególności w zakresie korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem, poprzez adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z:
a) ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (art. 6);
b) ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (art. 4, art. 5, art. 6 i art. 7);
c) ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (art. 2, art. 2a i art. 12);
d) uchwałą nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (§ 52)
6. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu:
rozpatrywania składanego przez Panią/Pana stanowiska do projektu aktu prawnego w ramach Rządowego Procesu Legislacyjnego;
archiwalnym, realizowanym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych może być każdy, w związku z nieograniczonym kręgiem odbiorców w ramach realizacji zasady jawności procesu stanowienia prawa oraz z uwagi na udostępnienie dokumentów dotyczących prac nad projektami aktów prawnych w Biuletynie Informacji Publicznej.
8. Pani/Pana dane nie zostaną usunięte, ale będą przechowywane wieczyście, w związku z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, ponieważ są to dokumenty dotyczące prowadzenia procesu legislacyjnego.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania oraz ograniczenia ich przetwarzania, z zastrzeżeniem, że do ograniczenia przetwarzania danych zastosowanie będzie miał art. 18 ust. 2 RODO, uwzględniający możliwość przetwarzania danych z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
11. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w Rządowym Procesie Legislacyjnym jest dobrowolne.

 

 

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»