Logo BIP

29.08.2017

Informacje dla kandydatów

Nabór do korpusu służby cywilnej w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego (ULC)

Wszystkich zainteresowanych podjęciem pracy w korpusie służby cywilnej w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego obowiązują przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 265 z późn. zm.). Więcej informacji na temat organizacji i funkcjonowania służby cywilnej jest dostępnych na stronach Serwisu Służby Cywilnej dsc.kprm.gov.pl

Informacje o wolnych stanowiskach pracy oraz wynikach naborów do ULC można znaleźć:

 • - na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ULC: w zakładce „Praca w ULC
 • - na stronie Biuletynu Informacji Publicznej KPRM: nabory.kprm.gov.pl
 • - na tablicy ogłoszeń w siedzibie ULC przy ul. M. Flisa 2, 02-257 Warszawa.

Termin i miejsce składania dokumentów:

W ogłoszeniach o naborze do korpusu służby cywilnej podawana jest informacja o terminie i miejscu złożenia aplikacji.

Dokumenty do ULC można składać:

 • w formie papierowej:
  • - osobiście w siedzibie Urzędu w Punkcie Obsługi Klienta i Kancelarii w godzinach: od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00
  • - przesłać pocztą na adres:
  • Urząd Lotnictwa Cywilnego
  • Punkt Obsługi Klienta i Kancelaria,
  • ul. Marcina Flisa 2, 02-257 Warszawa,
 • w formie elektronicznej, za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Na kopercie i liście motywacyjnym należy przywołać numer oferty pracy zamieszczony w ogłoszeniu (np. oferta pracy BDG/GZL/4-33/2021).

Właściwe dokumentowanie spełniania wymagań dotyczących:

1) stażu pracy lub doświadczenia zawodowego

Przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia, czyli wykonywania pracy na podstawie stosunku pracy (umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę), potwierdzony świadectwem pracy lub stosownym dokumentem o przebiegu zatrudnienia.

Przez doświadczenie zawodowe rozumie się doświadczenie uzyskane w trakcie wykonywania pracy (zadań) na podstawie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, prowadzenia działalności gospodarczej, stażu, wolontariatu, praktyk zawodowych itp. Doświadczenie zawodowe jest zatem pojęciem szerszym niż staż pracy.

W przygotowanej ofercie należy w sposób jednoznaczny wykazać długość i rodzaj wymaganego stażu pracy/doświadczenia zawodowego, poprzez dołączenie kopii dokumentów takich np. jak: świadectwa pracy, zaświadczenia o przebiegu zatrudnienia, zakresy obowiązków, opisy stanowisk pracy, opinie czy referencje.

Deklaracja (oświadczenie) kandydata nie stanowi potwierdzenia stażu pracy/doświadczenia zawodowego.

2) wykształcenia

Kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie to wymóg formalny.

Dokumentem potwierdzającym wykształcenie średnie jest kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub kopia świadectwa dojrzałości.

Dokumentem potwierdzającym wykształcenie wyższe, w tym wyższe profilowe jest kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych na określonym kierunku/o określonym profilu.

Na osobie składającej aplikację spoczywa obowiązek przedłożenia dokumentu, który w sposób niebudzący wątpliwości będzie potwierdzał posiadanie wymaganego wykształcenia – dotyczy to przede wszystkim dyplomów uzyskanych na zagranicznych uczelniach, zwłaszcza jeśli ogłoszenie zawiera wymóg wykształcenia kierunkowego.

3) poprawności składanych oświadczeń

Z uwagi na częste błędy w oświadczeniach dołączanych do składanych aplikacji zalecamy skorzystanie z zamieszczonych na stronie BIP ULC wzorów oświadczeń, obowiązujących przy ubieganiu się o zatrudnienie w służbie cywilnej.

Oświadczenia muszą być opatrzone bieżącą datą oraz własnoręcznym podpisem.

4) znajomości języka obcego

Jeżeli na danym stanowisku pracy wymagana jest znajomość języka obcego i w ogłoszeniu podano ten wymóg jako niezbędny albo dodatkowy, składane oferty powinny zawierać kopie dokumentów potwierdzających znajomość tego języka na wskazanym poziomie, np. wskazany w ogłoszeniu poziom B2 – oferta powinna zawierać kopię odpowiedniego certyfikatu językowego na poziomie co najmniej B2 / lub oświadczenie o znajomości języka obcego na wymaganym w ogłoszeniu poziomie.

Tłumaczenie dokumentów sporządzonych w języku obcym

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego, należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów.

Informacja zwrotna

Kandydaci spełniający wymagania formalne i niezbędne zostaną poinformowani, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, o terminie kolejnego etapu naboru.

Kandydaci, których oferty nie spełniły wymogów formalnych i niezbędnych, przez co nie zostali zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru, zostaną poinformowani o tym facie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje dotyczące organizacji procesu rekrutacji, składania aplikacji i wymaganych dokumentów mogą Państwo uzyskać w Wydziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi Biura Dyrektora Generalnego ULC tel.: 22 520 72 41 / 22 520 74 02; e-mail: rekrutacja(at)ulc.gov.pl.

Zapraszamy do aplikowania na wolne stanowiska pracy w ULC.

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»