Logo BIP

08.08.2016

Informacja o wpłynięciu wniosku o wydanie upoważnienia i zaproszenie do składnia wniosków o wydanie upoważnień

Na podstawie § 4 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie procedury konkursowej określającej szczegółowe warunki dystrybucji ograniczonych praw przewozowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 16), dalej „Rozporządzenie MTBiGM”, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego (dalej „Prezes ULC”) informuje, iż w dniu 2 sierpnia 2016 r. otrzymał wniosek o wydanie upoważnienia do wykonywania regularnych przewozów lotniczych na trasie objętej ograniczonymi prawami przewozowymi, zgodnie ze szczegółami poniżej:

Nazwa przewoźnika lotniczego: Polskie Linie Lotnicze „LOT” Spółka Akcyjna

Wnioskowana trasa: Warszawa (WAW) – Astana (TSE) – Warszawa (WAW)

Rodzaj przewozu: pasażerowie, towary, poczta

Zgodnie z postanowieniami Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o komunikacji lotniczej, podpisanej w Warszawie dnia 27 listopada 1997 r., dalej jako „Umowa”, Rzeczpospolita Polska ma prawo wyznaczyć do eksploatacji uzgodnionych linii na określonych trasach tylko jedno (1) przedsiębiorstwo lotnicze, w którym przeważająca część własności i jego rzeczywista kontrola należą do Rzeczypospolitej Polskiej lub do jej obywateli.

W związku z powyższym oraz z uwagi na fakt, iż Umowa zawiera ww. ograniczone prawa przewozowe Prezes ULC zaprasza pozostałych uprawnionych przewoźników do składania wniosków o wydanie upoważnienia do wykonywania przewozu lotniczego.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 kwietnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie procedury konkursowej określającej szczegółowe warunki dystrybucji ograniczonych praw przewozowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1048), które weszło w życie dnia 3 sierpnia 2016 r., do wniosków o wydanie upoważnień do wykonywania przewozów regularnych, które zostały złożone przed dniem wejścia w życie ww. rozporządzenia zmieniającego, do procedur konkursowych już wszczętych, a niezakończonych przed tą datą, a także do udzielania upoważnień na podstawie wyników tych konkursów stosuje się przepisy Rozporządzenia MTBiGM w brzmieniu sprzed nowelizacji.

Tym samym w niniejszej procedurze konkursowej zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia MTBiGM obowiązujące w dniu 2 sierpnia 2016 r.

Biorąc powyższe pod uwagę, wnioski o wydanie upoważnienia do wykonywania regularnych przewozów lotniczych obejmujących przewóz pasażerów wraz z bagażem, towarów oraz poczty należy składać w terminie do dnia 7 września 2016 r. na adres Urzędu Lotnictwa Cywilnego, ul. Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa lub złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Punkcie Obsługi Klienta.

Wniosek o wydanie upoważnienia powinien zawierać:

1. Nazwę przewoźnika lotniczego;
2. Adres jego siedziby;
3. Trasę albo trasy lub obszary, o które przewoźnik lotniczy wnioskuje, z wyszczególnieniem nazw lotnisk;
4. Datę planowanego rozpoczęcia przewozów lotniczych i planowany okres ich wykonywania;
5. Planowaną liczbę operacji lotniczych w tygodniu, dni ich wykonywania oraz godziny operacji ze wskazaniem typów statków powietrznych i ich pojemności;
6. Oznaczenie rodzaju przewozu (pasażerski, towarowy, mieszany);
7. Znaki rejestracyjne statków powietrznych;
8. Listę zawartych z innym przewoźnikiem lotniczym umów dotyczących obsługi trasy przy użyciu wynajętego statku powietrznego wraz z załogą, jeżeli takie zostały zawarte, z określeniem terminu ważności tych umów;
9. Oferowaną liczbę miejsc pasażerskich – w przypadku przewozów pasażerskich, lub udźwig handlowy statku powietrznego – w przypadku przewozów towarowych, na danej trasie lub obszarze, w obie strony, w jednym tygodniu;
10. Prognozy dotyczące eksploatacji danego połączenia lub połączeń w okresie 3 kolejnych sezonów rozkładowych, w tym prognozy liczby pasażerów, planowany średni miesięczny współczynnik wykorzystania miejsc w samolocie, prognozy kosztów pełnych obsługi połączenia oraz całkowitych przychodów wynikających z planowanych operacji lotniczych;
11. Określenie dostępu pasażerów do oferowanych usług, w szczególności sposobu dystrybucji dokumentów przewozowych;
12. Historię wykonywania przewozów, w szczególności wielkości przewozów pasażerskich, wartości współczynnika wypełnienia miejsc, wyniki finansowe realizowanego połączenia, jeżeli było ono przez danego przewoźnika lotniczego obsługiwane;
13. Średnią ostateczną cenę biletu na danej trasie w najbliższym sezonie rozkładowym, także w obie strony, tam gdzie ma to zastosowanie, w rozumieniu art. 23 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty;
14. Wysokość wcześniej poniesionych nakładów na rozwój połączenia do danego państwa, jeżeli zostały poniesione.

Do wniosku należy dołączyć:

1. Kopię koncesji na wykonywanie przewozu lotniczego wydaną przez właściwy organ danego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub wskazanie jej numeru w przypadku polskiego przewoźnika lotniczego;
2. Kopię certyfikatu przewoźnika lotniczego wydanego przez właściwy organ danego państwa lub wskazanie jego numeru w przypadku polskiego przewoźnika lotniczego;
3. Listę taryf, które będą stosowane na danej trasie, łącznie z warunkami ich stosowania;
4. Aktualne wewnętrzne sprawozdanie zarządcze oraz, gdy są dostępne, sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wraz z opinią biegłego rewidenta, jeżeli obowiązek poddania sprawozdania badaniu wynika z przepisów o rachunkowości;
5. Plan gospodarczy na co najmniej dwa lata działalności przedsiębiorstwa, obejmujący bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, jeżeli prowadził działalność, a także informacje o przewidywanych kosztach związanych z rozpoczęciem wykonywania przewozu lotniczego na danej trasie albo obsługą danej trasy.

Jednocześnie zwracamy uwagę, iż zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 1999 r. Nr 90 poz. 999), język polski jest językiem urzędowym konstytucyjnych organów Państwa, tym samym dokumenty składane w postępowaniach prowadzonych przez organami Państwa powinny być przedstawione w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski.

Zgodnie z Rozporządzeniem MTBiGM Prezes ULC ogłasza Konkurs:

- po upływie terminu na składanie wniosków o wydanie upoważnień, jeżeli po publikacji zaproszenia co najmniej jeden przewoźnik, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia MTBiGM, złożył wniosek o wydanie upoważnienia odpowiadający wymogom formalnym, a przewoźnik lotniczy, który złożył wniosek przed publikacją zaproszenia, złożył wymagane dokumenty i informacje zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia MTBiGM;

- po upływie terminu na składanie wniosków o wydanie upoważnień, jeżeli po publikacji zaproszenia co najmniej dwóch przewoźników, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia MTBiGM, złożyło wnioski o wydanie upoważnienia odpowiadające wymogom formalnym.

Konkurs rozpoczyna się w dniu publikacji przez Prezesa ULC ogłoszenia o otwarciu Konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej ULC. Prezes ULC zawiadamia przewoźników lotniczych, którzy złożyli wnioski o wydanie upoważnienia spełniające wymogi formalne, o otwarciu Konkursu. Konkurs zostaje rozstrzygnięty w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia publikacji ogłoszenia o otwarciu Konkursu. Prezes ULC zawiadamia niezwłocznie uczestników Konkursu o jego wyniku. Informację o wyniku Konkursu oraz protokół, o którym mowa w § 9 Rozporządzenia MTBiGM, Prezes ULC publikuje niezwłocznie w Biuletynie Informacji Publicznej ULC. Uczestnik Konkursu może wnieść do Prezesa ULC protest przeciwko wynikowi Konkursu, który zostanie rozpatrzony nie później niż w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

Szczegółowy przebieg Konkursu określony jest w Rozdziale 3 Rozporządzenia MTBiGM.

Prezes ULC, dokonując wyboru przewoźnika lotniczego, któremu zostanie wydane upoważnienie, kieruje się zasadą przejrzystości oraz niedyskryminacji i bierze pod uwagę, poza kryteriami określonymi w art. 191 ust. 7 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 605), następujące kryteria:

1. Zapewnienie zrównoważonego rozwoju transportu lotniczego, turystyki i handlu w Unii Europejskiej, w tym zapewnienie przewozów całorocznych oraz poniesione nakłady na rozwój połączenia będącego przedmiotem Konkursu, a także średni współczynnik wykorzystania miejsc w samolocie w ostatnim sezonie rozkładowym;

2. Zgodność z celami i założeniami dokumentów dotyczących polityki transportowej, w szczególności w odniesieniu do rozwoju regionalnego;

3. Dostęp konsumentów do usług oraz zaplecze do obsługi pasażerów, w tym sieć sprzedaży dokumentów przewozowych;

4. Zapewnienie najkorzystniejszej oferty konsumentom, w tym liczbę operacji lotniczych w tygodniu na danej trasie;

5. Zapewnienie wysokich standardów bezpieczeństwa i ochrony środowiska, w tym oferowanie przewozów wykonywanych statkami powietrznymi wpisanymi do certyfikatu przewoźnika lotniczego występującego z wnioskiem;  

6. Wspieranie konkurencji między przewoźnikami lotniczymi, w tym w zakresie usług realizowanych przez nowych przewoźników lotniczych.

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»