Logo BIP

16.11.2015

Informacja o wpłynięciu wniosku o wydanie upoważnienia oraz zaproszenie do składnia wniosków o wydanie upoważnień - Warszawa - Charków - Warszawa

• Zważywszy, iż zgodnie z Załącznikiem 1, Część II Warunki eksploatacyjne stosowanej tymczasowo Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o transporcie lotniczym, sporządzonej w Kijowie w dniu 12 marca 2013 r., dalej „Umowa”, oraz ustaleniami władz lotniczych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Ukrainy z dnia 7.11.2013 r. i z dnia 17.02.2014 r. w celu wykonania Umowy, wykonywanie przewozów lotniczych pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Ukrainą objęte jest ograniczonymi prawami przewozowymi w postaci liczby tygodniowych częstotliwości dostępnych zbiorczo dla wszystkich zainteresowanych przewoźników lotniczych;

• Na podstawie § 4 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie procedury konkursowej określającej szczegółowe warunki dystrybucji ograniczonych praw przewozowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 16), dalej „Rozporządzenie”,

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego (Prezes Urzędu):

I. Informuje, iż w dniu 9 listopada 2015r. otrzymał wniosek o wydanie upoważnienia do wykonywania regularnych przewozów lotniczych na trasie objętej ograniczonymi prawami przewozowymi, zgodnie ze szczegółami poniżej:

Nazwa przewoźnika lotniczego: Polskie Linie Lotnicze „LOT” Spółka Akcyjna

Wnioskowana trasa: Warszawa (WAW) – Charków (HRK) – Warszawa (WAW)

Rodzaj przewozu: pasażerowie, towary, poczta


II. Zaprasza innych przewoźników do składania wniosków o wydanie upoważnienia do wykonywania przewozów lotniczych na trasach pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Ukrainą:

1. Przedmiot konkursu:

Przedmiotem konkursu są ograniczone prawa przewozowe w postaci liczby tygodniowych częstotliwości dostępnych na trasie Warszawa (WAW) – Charków (HRK) – Warszawa (WAW) w liczbie ośmiu (8) częstotliwości tygodniowo;

2. Miejsce i termin składania wniosków o wydanie upoważnienia:

Wnioski o wydanie upoważnienia do wykonywania regularnych przewozów lotniczych należy składać w terminie do dnia 16 grudnia 2015 r. na adres Urzędu Lotnictwa Cywilnego, ul. Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa lub złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Punkcie Obsługi Klienta;
Wnioski złożone po terminie nie będą uwzględniane w konkursie;

3. Wykaz dokumentacji:

Wniosek o wydanie upoważnienia powinien zawierać:

1. Nazwę przewoźnika lotniczego;
2. Adres jego siedziby;
3. Imię i nazwisko oraz adres pełnomocnika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upoważnionego do reprezentacji lub do doręczeń – w przypadku przewoźnika lotniczego unijnego;
4. Trasę albo trasy lub obszary, o które przewoźnik lotniczy wnioskuje, z wyszczególnieniem nazw lotnisk;
5. Datę planowanego rozpoczęcia przewozów lotniczych i planowany okres ich wykonywania;
6. Planowaną liczbę operacji lotniczych w tygodniu, dni ich wykonywania oraz godziny operacji ze wskazaniem typów statków powietrznych i ich pojemności;
7. Oznaczenie rodzaju przewozu (pasażerski, towarowy, mieszany);
8. Znaki rejestracyjne statków powietrznych;
9. Listę zawartych z innym przewoźnikiem lotniczym umów dotyczących obsługi trasy przy użyciu wynajętego statku powietrznego wraz z załogą, jeżeli takie zostały zawarte, z określeniem terminu ważności tych umów;
10. Oferowaną liczbę miejsc pasażerskich – w przypadku przewozów pasażerskich, lub udźwig handlowy statku powietrznego – w przypadku przewozów towarowych, na danej trasie lub obszarze, w obie strony, w jednym tygodniu;
11. Prognozy dotyczące eksploatacji danego połączenia lub połączeń w okresie 3 kolejnych sezonów rozkładowych, w tym prognozy liczby pasażerów, planowany średni miesięczny współczynnik wykorzystania miejsc w samolocie, prognozy kosztów pełnych obsługi połączenia oraz całkowitych przychodów wynikających z planowanych operacji lotniczych;
12. Określenie dostępu pasażerów do oferowanych usług, w szczególności sposobu dystrybucji dokumentów przewozowych;
13. Historię wykonywania przewozów, w szczególności wielkości przewozów pasażerskich, wartości współczynnika wypełnienia miejsc, wyniki finansowe realizowanego połączenia, jeżeli było ono przez danego przewoźnika lotniczego obsługiwane;
14. Średnią ostateczną cenę biletu na danej trasie w najbliższym sezonie rozkładowym, także w obie strony, tam gdzie ma to zastosowanie, w rozumieniu art. 23 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty;
15. Wysokość wcześniej poniesionych nakładów na rozwój połączenia do danego państwa, jeżeli zostały poniesione.

Do wniosku należy dołączyć:

1. Kopię koncesji na wykonywanie przewozu lotniczego wydaną przez właściwy organ danego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub wskazanie jej numeru w przypadku polskiego przewoźnika lotniczego;
2. Kopię certyfikatu przewoźnika lotniczego wydanego przez właściwy organ danego państwa lub wskazanie jego numeru w przypadku polskiego przewoźnika lotniczego;
3. Listę taryf, które będą stosowane na danej trasie, łącznie z warunkami ich stosowania;
4. Aktualne wewnętrzne sprawozdanie zarządcze oraz, gdy są dostępne, sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wraz z opinią biegłego rewidenta, jeżeli obowiązek poddania sprawozdania badaniu wynika z przepisów o rachunkowości;
5. Plan gospodarczy na co najmniej dwa lata działalności przedsiębiorstwa, obejmujący bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, jeżeli prowadził działalność, a także informacje o przewidywanych kosztach związanych z rozpoczęciem wykonywania przewozu lotniczego na danej trasie albo obsługą danej trasy;
6. Kopię pełnomocnictwa do reprezentacji lub kopię pełnomocnictwa do doręczeń – w przypadku przewoźnika unijnego.
7. Kopie dokumentów potwierdzających ustanowienie na terytorium RP, zgodnie z art. 1 lit. i) Umowy w związku z art. 3 ust. 2 lit. a) Umowy – w przypadku przewoźnika unijnego.

4. Informacje o warunkach konkursu, w tym kryteria oceny zgłoszeń konkursowych:

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezes Urzędu ogłasza Konkurs:

- po upływie terminu na składanie wniosków o wydanie upoważnień, jeżeli po publikacji zaproszenia co najmniej jeden przewoźnik, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia, złożył wniosek o wydanie upoważnienia odpowiadający wymogom formalnym, a przewoźnik lotniczy, który złożył wniosek przed publikacją zaproszenia, złożył wymagane dokumenty i informacje zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia;

- po upływie terminu na składanie wniosków o wydanie upoważnień, jeżeli po publikacji zaproszenia co najmniej dwóch przewoźników, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia, złożyło wnioski o wydanie upoważnienia odpowiadające wymogom formalnym.

Konkurs rozpoczyna się w dniu publikacji przez Prezesa Urzędu ogłoszenia o otwarciu Konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu. Prezes Urzędu zawiadamia przewoźników lotniczych, którzy złożyli wnioski o wydanie upoważnienia spełniające wymogi formalne, o otwarciu Konkursu. Konkurs zostaje rozstrzygnięty w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia publikacji ogłoszenia o otwarciu Konkursu. Prezes Urzędu zawiadamia niezwłocznie uczestników Konkursu o jego wyniku. Informację o wyniku Konkursu oraz protokół, o którym mowa w § 9 Rozporządzenia, Prezes Urzędu publikuje niezwłocznie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu. Uczestnik Konkursu może wnieść do Prezesa Urzędu protest przeciwko wynikowi Konkursu, który zostanie rozpatrzony nie później niż w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

Szczegółowy przebieg Konkursu określony jest w Rozdziale 3 Rozporządzenia.

Prezes Urzędu, dokonując wyboru przewoźnika lotniczego, któremu zostanie wydane upoważnienie, kieruje się zasadą przejrzystości oraz niedyskryminacji i bierze pod uwagę, poza kryteriami określonymi w art. 191 ust. 7 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393, z 2014 r. poz. 768 oraz z 2015 r. poz. 978, 1221 i 1586), następujące kryteria:

1. Zapewnienie zrównoważonego rozwoju transportu lotniczego, turystyki i handlu w Unii Europejskiej, w tym zapewnienie przewozów całorocznych oraz poniesione nakłady na rozwój połączenia będącego przedmiotem Konkursu, a także średni współczynnik wykorzystania miejsc w samolocie w ostatnim sezonie rozkładowym;

2. Zgodność z celami i założeniami dokumentów dotyczących polityki transportowej, w szczególności w odniesieniu do rozwoju regionalnego;

3. Dostęp konsumentów do usług oraz zaplecze do obsługi pasażerów, w tym sieć sprzedaży dokumentów przewozowych;

4. Zapewnienie najkorzystniejszej oferty konsumentom, w tym liczbę operacji lotniczych w tygodniu na danej trasie;

5. Zapewnienie wysokich standardów bezpieczeństwa i ochrony środowiska, w tym oferowanie przewozów wykonywanych statkami powietrznymi wpisanymi do certyfikatu przewoźnika lotniczego występującego z wnioskiem;

6. Wspieranie konkurencji między przewoźnikami lotniczymi, w tym w zakresie usług realizowanych przez nowych przewoźników lotniczych.


Inne ważne informacje związane z przedmiotową sprawą:

Zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. a) Umowy, wniosek o udzielenie upoważnienia może złożyć przewoźnik lotniczy z Unii Europejskiej, jeśli:

- przewoźnik lotniczy jest ustanowiony, zgodnie z Traktatami UE na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiada ważną koncesję wydaną zgodnie z prawem Unii Europejskiej;
- państwo członkowskie Unii Europejskiej odpowiedzialne za wydanie certyfikatu przewoźnika lotniczego sprawuje i utrzymuje skuteczną kontrolę regulacyjną nad przewoźnikiem lotniczym, a właściwa władza lotnicza jest wyraźnie określona w wyznaczeniu; oraz
- przewoźnik lotniczy jest własnością bezpośrednio lub poprzez udział większościowy i pozostaje pod skuteczną kontrolą państw członkowskich Unii Europejskiej i/lub obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, i/lub innych państw wymienionych w Załączniku II do niniejszej Umowy i/lub obywateli tych innych państw.

Przy czym ustanowienie unijnego przedsiębiorstwa w myśl postanowień art. 1 lit. i) Umowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oznacza, że dane przedsiębiorstwo lotnicze faktycznie i efektywnie prowadzi działalność w dziedzinie transportu lotniczego w ramach stałych porozumień. Forma prawna w jakiej prowadzona jest ta działalność, oddział lub jednostka zależna posiadająca osobowość prawną, nie powinna być w tym kontekście czynnikiem rozstrzygającym.

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. Nr 43 poz. 224 z późn. zm.), język polski jest językiem urzędowym konstytucyjnych organów Państwa, tym samym dokumenty składane w postępowaniach prowadzonych przed organami Państwa powinny być przedstawione w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski.

Po dokonaniu upoważnienia przewoźnika lotniczego Prezes Urzędu, na jego wniosek, dokona wyznaczenia tego przewoźnika zgodnie z postanowieniami Umowy, ustawy Prawo lotnicze oraz § 13 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 czerwca 2013r. w sprawie zezwoleń związanych z przewozem lotniczym (Dz.U. z 2013r. poz. 719).

 

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»