Logo BIP

26.07.2021

Informacja o wpłynięciu wniosku o wydanie upoważnienia do wykonywania przewozu lotniczego pomiędzy obszarem Rzeczypospolitej Polskiej a obszarem Republiki Kuby.

Informacja o wpłynięciu wniosku o wydanie upoważnienia do wykonywania przewozu lotniczego pomiędzy obszarem Rzeczypospolitej Polskiej a obszarem Republiki Kuby.

Na podstawie § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 września 2020 r. w sprawie procedury konkursowej podziału ograniczonych praw przewozowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2171), dalej „Rozporządzenie MI”, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego informuje, iż otrzymał wniosek przewoźnika lotniczego o wydanie upoważnienia do wykonywania regularnych przewozów lotniczych, które objęte są ograniczeniami w korzystaniu z praw przewozowych.

1. Określenie ograniczonych praw przewozowych będących przedmiotem procedury konkursowej:

Przedmiotem procedury konkursowej są ograniczone prawa przewozowe w postaci możliwości wyznaczenia tylko jednego (1) przewoźnika lotniczego do wykonywania regularnych przewozów lotniczych obejmujących przewóz pasażerów, towarów lub poczty na trasach pomiędzy obszarem Rzeczypospolitej Polskiej a obszarem Republiki Kuby w liczbie do 7 (siedmiu) częstotliwości lotów w tygodniu.

2. Pouczenie o możliwości składania wniosków przez innych przewoźników lotniczych:

Pozostali przewoźnicy lotniczy zainteresowani wykonywaniem przewozów będących przedmiotem konkursu mogą również składać swoje wnioski o wydanie upoważnienia.

Przewoźnikiem lotniczym uprawnionym do ubiegania się o ograniczone prawa przewozowe będące przedmiotem konkursu jest przewoźnik lotniczy, którego przeważająca część własności i rzeczywista kontrola należy do Rzeczypospolitej Polskiej lub polskich obywateli, i który posiada odpowiednią koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

3. Miejsce i termin składania wniosków:

Wnioski o wydanie upoważnienia należy składać:

osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie, przy ul. M. Flisa 2 (od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00).

lub za pośrednictwem poczty na adres:
Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2
02-247 Warszawa

lub elektroniczne za pośrednictwem platformy ePUAP na skrytkę Urzędu Lotnictwa Cywilnego /ULCPR/SkrytkaESP

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 sierpnia 2021 r. (liczy się data złożenia wniosku w siedzibie ULC lub data nadania wniosku w placówce pocztowej). Wnioski złożone po terminie nie zostaną uwzględnione w procedurze konkursowej.

4. Wskazanie elementów wniosku oraz zakresu dodatkowych informacji, o których mowa w § 3 ust. 1 Rozporządzenia MI:

Wniosek o wydanie upoważnienia powinien zawierać informacje dotyczące:
1) trasy wykonywania przewozów lotniczych;
2) rodzaju przewozu lotniczego (przewóz pasażerów, towarów lub poczty);
3) częstotliwości lotów;
4) typów statków powietrznych;
5) osoby upoważnionej do reprezentowania przewoźnika lotniczego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym imię i nazwisko, adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, numer telefonu oraz numer telefaksu lub adres poczty elektronicznej;
6) tylko w przypadku przewoźnika lotniczego innego niż polski – informacje wskazujące imię i nazwisko, adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, numer telefonu oraz numer telefaksu lub adres poczty elektronicznej osoby odpowiedzialnej za prowadzenie bieżących spraw operacyjnych oraz za sprawy bezpieczeństwa i ochrony;
7) nazwy wnioskującego przewoźnika lotniczego oraz adresu jego siedziby;
8) daty planowanego rozpoczęcia przewozów lotniczych i planowanego okresu ich wykonywania;
9) charakteru przewozów lotniczych (całoroczne albo sezonowe oraz bezpośrednie albo z przesiadką);
10) przewidywanego czasu trwania przelotu na trasach lub obszarach objętych wnioskiem;
11) maksymalnej liczby miejsc pasażerskich, w przypadku przewozu pasażerów, lub ładowności, w przypadku przewozu towaru lub poczty, statków powietrznych, które będą wykorzystywane do wykonywania przewozów lotniczych objętych wnioskiem;
12) liczby statków powietrznych wpisanych do Certyfikatu Przewoźnika Lotniczego (AOC) przewoźnika lotniczego składającego wniosek, które będą dostępne do wykonywania przewozów lotniczych objętych wnioskiem;
13) liczby statków powietrznych użytkowanych przez wnioskującego przewoźnika lotniczego na podstawie umowy dotyczącej eksploatacji trasy przy użyciu wynajętego statku powietrznego z załogą, które będą dostępne do wykonywania przewozów lotniczych objętych wnioskiem, jeżeli ma to zastosowanie;
14) dostępności informacji w języku polskim na pokładzie statków powietrznych wykorzystywanych w przewozach lotniczych objętych wnioskiem;
15) przewidywanej wysokości opłaty za przewóz lotniczy w oferowanych taryfach na trasach lub obszarach objętych wnioskiem, w jedną stronę, w walucie polskiej;
16) usług świadczonych w ramach każdej z taryf, o których mowa w pkt 15, oraz płatnych usług dodatkowych wraz z wysokością opłaty za każdą z tych usług dodatkowych;
17) sposobu sprzedaży miejsc pasażerskich, w przypadku przewozu pasażerów, lub pojemności statku powietrznego, w przypadku przewozu towarów lub poczty, w tym istnienia możliwości obsługi w zakresie sprzedaży przewozów lotniczych objętych wnioskiem w języku polskim;
18) wysokości i charakteru dotychczas poniesionych nakładów na rozwój przewozów lotniczych do danego państwa, regularnych lub nieregularnych, jeżeli zostały poniesione;
19) liczby przewiezionych pasażerów oraz liczby tygodniowych częstotliwości wykonywania przewozów na trasach lub obszarach objętych wnioskiem w ostatnim sezonie rozkładowym poprzedzającym sezon, w którym złożony został wniosek, jeżeli takie przewozy były już przez przewoźnika lotniczego realizowane.


5. Wykaz dokumentów, które powinny być dołączone do wniosku, o których mowa w § 3 ust. 2 Rozporządzenia MI:
Do wniosku należy dołączyć:
1) kopię koncesji (tylko w przypadku przewoźnika lotniczego innego niż polski);
2) kopię umowy zawartej z zarządzającym lotniskiem w sprawie utworzenia bazy operacyjnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub oświadczenie zarządzającego lotniskiem w tej sprawie (tylko w przypadku przewoźnika lotniczego innego niż polski);
3) kopię Certyfikatu Przewoźnika Lotniczego (AOC) i związanych z nim Specyfikacji Operacyjnych wydanych wnioskującemu przewoźnikowi lotniczemu przez odpowiedni organ władzy lotniczej państwa jego rejestracji;
4) kopię umowy zawartej z innym przewoźnikiem lotniczym dotyczącej obsługi trasy przy użyciu wynajętego statku powietrznego wraz z załogą oraz kopię Certyfikatu Przewoźnika Lotniczego (AOC) i związanych z nim Specyfikacji Operacyjnych przewoźnika lotniczego użyczającego statek powietrzny objęty umową – w przypadku planowanego wykonywania przewozów lotniczych na podstawie takiej umowy;
5) aktualne, sporządzone nie później niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku, wewnętrzne sprawozdanie zarządcze oraz, gdy są dostępne, sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wraz ze sprawozdaniem z badania tego sprawozdania, jeżeli obowiązek takiego badania wynika z przepisów o rachunkowości lub innych przepisów szczególnych dotyczących sprawozdań finansowych;
6) potwierdzenie uiszczenia opłaty lotniczej za rozpatrzenie wniosku o wydanie upoważnienia w wysokości 2 215 zł.


6. Kryteria podziału ograniczonych praw przewozowych:
Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego dokonując podziału ograniczonych praw przewozowych kieruje się zasadą przejrzystości oraz niedyskryminacji i bierze pod uwagę następujące kryteria:
1) zapewnienie zrównoważonego rozwoju transportu lotniczego, turystyki i handlu w Unii Europejskiej, w tym zapewnienie przewozów całorocznych;
2) zdolności finansowe i operacyjne przewoźnika lotniczego do realizacji przewozów lotniczych objętych wnioskiem;
3) zapewnienie najkorzystniejszej oferty konsumentom, uwzględniając:
a) liczbę operacji lotniczych w tygodniu na danej trasie, biorąc pod uwagę konieczność wspierania konkurencji między przewoźnikami lotniczymi,
b) konkurencyjny poziom opłat za przewóz lotniczy i związane z nim usługi,
c) sposób dystrybucji dokumentów przewozowych;
4) zapewnienie wysokich standardów bezpieczeństwa i ochrony środowiska, w tym oferowanie przewozów wykonywanych statkami powietrznymi wpisanymi do certyfikatu przewoźnika lotniczego występującego z wnioskiem;
5) historię wykonywania przewozów na wnioskowanych trasach lub obszarach, z uwzględnieniem wysokości wcześniej poniesionych nakładów na rozwój przewozów lotniczych do danego państwa, jeżeli zostały poniesione.

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»