Logo BIP

23.04.2021

Informacja o wpłynięciu wniosku o wydanie upoważnienia do wykonywania przewozu lotniczego pomiędzy obszarem Rzeczypospolitej Polskiej a obszarem Meksykańskich Stanów Zjednoczonych

Na podstawie § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 września 2020 r. w sprawie procedury konkursowej podziału ograniczonych praw przewozowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2171), dalej „Rozporządzenie MI”, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego informuje, iż otrzymał wniosek przewoźnika lotniczego o wydanie upoważnienia do wykonywania regularnych przewozów lotniczych, które objęte są ograniczeniami w korzystaniu z praw przewozowych.

1. Określenie ograniczonych praw przewozowych będących przedmiotem procedury konkursowej:

Przedmiotem procedury konkursowej są ograniczone prawa przewozowe w postaci możliwości wyznaczenia tylko jednego (1) przewoźnika lotniczego do wykonywania regularnych przewozów lotniczych obejmujących przewóz pasażerów, towarów lub poczty na trasach pomiędzy obszarem Rzeczypospolitej Polskiej a obszarem Meksykańskich Stanów Zjednoczonych.

2. Pouczenie o możliwości składania wniosków przez innych przewoźników lotniczych:

Pozostali przewoźnicy lotniczy zainteresowani wykonywaniem przewozów będących przedmiotem konkursu mogą również składać swoje wnioski o wydanie upoważnienia.

Przewoźnikiem lotniczym uprawnionym do ubiegania się o ograniczone prawa przewozowe będące przedmiotem konkursu jest przewoźnik lotniczy polski lub unijny, posiadający odpowiednią koncesję wydaną przez właściwy organ swojego państwa.

Unijny przewoźnik lotniczy powinien dodatkowo być ustanowiony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w myśl art. 192a ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz.U. z 2020 r. poz. 1970).

3. Miejsce i termin składania wniosków:

Wnioski o wydanie upoważnienia należy składać:

osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie, przy ul. M. Flisa 2 (od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00).

lub za pośrednictwem poczty na adres:
Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2
02-247 Warszawa

lub elektroniczne za pośrednictwem platformy ePUAP na skrytkę Urzędu Lotnictwa Cywilnego /ULCPR/SkrytkaESP

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 maja 2021 r. (liczy się data złożenia wniosku w siedzibie ULC lub data nadania wniosku w placówce pocztowej). Wnioski złożone po terminie nie zostaną uwzględnione w procedurze konkursowej.

4. Wskazanie elementów wniosku oraz zakresu dodatkowych informacji, o których mowa w § 3 ust. 1 Rozporządzenia MI:

Wniosek o wydanie upoważnienia powinien zawierać informacje dotyczące:
1) trasy wykonywania przewozów lotniczych;
2) rodzaju przewozu lotniczego (przewóz pasażerów, towarów lub poczty);
3) częstotliwości lotów;
4) typów statków powietrznych;
5) osoby upoważnionej do reprezentowania przewoźnika lotniczego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym imię i nazwisko, adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, numer telefonu oraz numer telefaksu lub adres poczty elektronicznej;
6) tylko w przypadku przewoźnika lotniczego innego niż polski – informacje wskazujące imię i nazwisko, adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, numer telefonu oraz numer telefaksu lub adres poczty elektronicznej osoby odpowiedzialnej za prowadzenie bieżących spraw operacyjnych oraz za sprawy bezpieczeństwa i ochrony;
7) nazwy wnioskującego przewoźnika lotniczego oraz adresu jego siedziby;
8) daty planowanego rozpoczęcia przewozów lotniczych i planowanego okresu ich wykonywania;
9) charakteru przewozów lotniczych (całoroczne albo sezonowe oraz bezpośrednie albo z przesiadką);
10) przewidywanego czasu trwania przelotu na trasach lub obszarach objętych wnioskiem;
11) maksymalnej liczby miejsc pasażerskich, w przypadku przewozu pasażerów, lub ładowności, w przypadku przewozu towaru lub poczty, statków powietrznych, które będą wykorzystywane do wykonywania przewozów lotniczych objętych wnioskiem;
12) liczby statków powietrznych wpisanych do Certyfikatu Przewoźnika Lotniczego (AOC) przewoźnika lotniczego składającego wniosek, które będą dostępne do wykonywania przewozów lotniczych objętych wnioskiem;
13) liczby statków powietrznych użytkowanych przez wnioskującego przewoźnika lotniczego na podstawie umowy dotyczącej eksploatacji trasy przy użyciu wynajętego statku powietrznego z załogą, które będą dostępne do wykonywania przewozów lotniczych objętych wnioskiem, jeżeli ma to zastosowanie;
14) dostępności informacji w języku polskim na pokładzie statków powietrznych wykorzystywanych w przewozach lotniczych objętych wnioskiem;
15) przewidywanej wysokości opłaty za przewóz lotniczy w oferowanych taryfach na trasach lub obszarach objętych wnioskiem, w jedną stronę, w walucie polskiej;
16) usług świadczonych w ramach każdej z taryf, o których mowa w pkt 15, oraz płatnych usług dodatkowych wraz z wysokością opłaty za każdą z tych usług dodatkowych;
17) sposobu sprzedaży miejsc pasażerskich, w przypadku przewozu pasażerów, lub pojemności statku powietrznego, w przypadku przewozu towarów lub poczty, w tym istnienia możliwości obsługi w zakresie sprzedaży przewozów lotniczych objętych wnioskiem w języku polskim;
18) wysokości i charakteru dotychczas poniesionych nakładów na rozwój przewozów lotniczych do danego państwa, regularnych lub nieregularnych, jeżeli zostały poniesione;
19) liczby przewiezionych pasażerów oraz liczby tygodniowych częstotliwości wykonywania przewozów na trasach lub obszarach objętych wnioskiem w ostatnim sezonie rozkładowym poprzedzającym sezon, w którym złożony został wniosek, jeżeli takie przewozy były już przez przewoźnika lotniczego realizowane.

5. Wykaz dokumentów, które powinny być dołączone do wniosku, o których mowa w § 3 ust. 2 Rozporządzenia MI:

Do wniosku należy dołączyć:

1) kopię koncesji (tylko w przypadku przewoźnika lotniczego innego niż polski);
2) kopię umowy zawartej z zarządzającym lotniskiem w sprawie utworzenia bazy operacyjnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub oświadczenie zarządzającego lotniskiem w tej sprawie (tylko w przypadku przewoźnika lotniczego innego niż polski);
3) kopię Certyfikatu Przewoźnika Lotniczego (AOC) i związanych z nim Specyfikacji Operacyjnych wydanych wnioskującemu przewoźnikowi lotniczemu przez odpowiedni organ władzy lotniczej państwa jego rejestracji;
4) kopię umowy zawartej z innym przewoźnikiem lotniczym dotyczącej obsługi trasy przy użyciu wynajętego statku powietrznego wraz z załogą oraz kopię Certyfikatu Przewoźnika Lotniczego (AOC) i związanych z nim Specyfikacji Operacyjnych przewoźnika lotniczego użyczającego statek powietrzny objęty umową – w przypadku planowanego wykonywania przewozów lotniczych na podstawie takiej umowy;
5) aktualne, sporządzone nie później niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku, wewnętrzne sprawozdanie zarządcze oraz, gdy są dostępne, sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wraz ze sprawozdaniem z badania tego sprawozdania, jeżeli obowiązek takiego badania wynika z przepisów o rachunkowości lub innych przepisów szczególnych dotyczących sprawozdań finansowych;
6) potwierdzenie uiszczenia opłaty lotniczej za rozpatrzenie wniosku o wydanie upoważnienia w wysokości 2 215 zł.

6. Kryteria podziału ograniczonych praw przewozowych:

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego dokonując podziału ograniczonych praw przewozowych kieruje się zasadą przejrzystości oraz niedyskryminacji i bierze pod uwagę następujące kryteria:

1) zapewnienie zrównoważonego rozwoju transportu lotniczego, turystyki i handlu w Unii Europejskiej, w tym zapewnienie przewozów całorocznych;
2) zdolności finansowe i operacyjne przewoźnika lotniczego do realizacji przewozów lotniczych objętych wnioskiem;
3) zapewnienie najkorzystniejszej oferty konsumentom, uwzględniając:
a) liczbę operacji lotniczych w tygodniu na danej trasie, biorąc pod uwagę konieczność wspierania konkurencji między przewoźnikami lotniczymi,
b) konkurencyjny poziom opłat za przewóz lotniczy i związane z nim usługi,
c) sposób dystrybucji dokumentów przewozowych;
4) zapewnienie wysokich standardów bezpieczeństwa i ochrony środowiska, w tym oferowanie przewozów wykonywanych statkami powietrznymi wpisanymi do certyfikatu przewoźnika lotniczego występującego z wnioskiem;
5) historię wykonywania przewozów na wnioskowanych trasach lub obszarach, z uwzględnieniem wysokości wcześniej poniesionych nakładów na rozwój przewozów lotniczych do danego państwa, jeżeli zostały poniesione.

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»