Logo BIP

28.01.2020

Informacja o wpłynięciu wniosku o wydanie upoważnienia i zaproszenie do składania wniosków o wydanie upoważnienia do wykonywania przewozu lotniczego na trasie Warszawa (WAW, Rzeczpospolita Polska) – Baku (GYD, Republika Azerbejdżanu)

Na podstawie § 4 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie procedury konkursowej określającej szczegółowe warunki dystrybucji ograniczonych praw przewozowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2343), dalej „Rozporządzenie MTBiGM”, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, dalej „Prezes ULC”, informuje, iż w dniu 22 stycznia 2020 r. otrzymał wniosek o wydanie upoważnienia do wykonywania regularnych przewozów lotniczych na trasie objętej ograniczonymi prawami przewozowymi, zgodnie ze szczegółami poniżej:


nazwa przewoźnika lotniczego: Wizz Air Hungary Ltd.

wnioskowana trasa: Warszawa (WAW) – Baku (GYD) – Warszawa (WAW)

rodzaj przewozu: przewóz pasażerów (wraz z bagażem)


Zgodnie z postanowieniami Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżańskiej o cywilnej komunikacji lotniczej sporządzonej w Warszawie 26 sierpnia 1997 r., strona polska do wykonywania regularnych przewozów lotniczych na trasach pomiędzy jakimikolwiek punktami w Rzeczypospolitej Polskiej a portem lotniczym w Baku (GYD, Republika Azerbejdżanu) może wyznaczyć nie więcej niż jednego (1) przewoźnika lotniczego. Oznacza to, iż przedmiotowa umowa międzynarodowa przewiduje ograniczenie w korzystaniu z praw przewozowych, dotyczące liczby przewoźników lotniczych, którzy mogą zostać wyznaczeni do korzystania z praw przewozowych polegających na wykonywaniu przewozów lotniczych na trasach pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a portem lotniczym w Baku (GYD, Republika Azerbejdżanu).


Natomiast zgodnie z Umową między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Azerbejdżańskiej dotyczącą pewnych aspektów przewozów lotniczych, która weszła w życie 17 grudnia 2010 r., przewoźnikiem lotniczym uprawnionym do korzystania z praw przewozowych przewidzianych ww. Umowie bilateralnej jest przewoźnik lotniczy, który spełnia łącznie następujące warunki:


1. Przewoźnik lotniczy jest ustanowiony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską, i posiada ważną koncesję wydaną zgodnie z prawem Wspólnoty Europejskiej;

2. Państwo członkowskie odpowiedzialne za wydanie certyfikatu przewoźnika lotniczego sprawuje i utrzymuje skuteczną kontrolę regulacyjną nad przewoźnikiem lotniczym;

3. Przewoźnik lotniczy jest i pozostaje własnością, bezpośrednio lub poprzez udział większościowy, państw członkowskich i/lub obywateli państw członkowskich, i/lub innych państw wymienionych w załączniku III (Republika Islandii, Księstwo Lichtensteinu, Królestwo Norwegii, Konfederacja Szwajcarska) i/lub obywateli tych innych państw, i pozostaje nieprzerwanie pod skuteczną kontrolą tych państw i/lub obywateli.

W związku z powyższym Prezes ULC zaprasza pozostałych uprawnionych przewoźników lotniczych do składania wniosków o wydanie upoważnienia do wykonywania przewozu lotniczego na trasie Warszawa (WAW, Rzeczypospolita Polska) – Baku (GYD, Republika Azerbejdżanu), w terminie do dnia 27 lutego 2020 r., na adres Urzędu Lotnictwa Cywilnego, ul. Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa (liczy się data nadania wniosku) lub osobiście w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Punkcie Obsługi Klienta.

Wniosek o wydanie upoważnienia powinien zawierać:

1) nazwę przewoźnika lotniczego;

2) adres jego siedziby;

3) imię i nazwisko oraz adres pełnomocnika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upoważnionego do reprezentacji lub do doręczeń - w przypadku przewoźnika lotniczego wspólnotowego;

4) trasę, o którą przewoźnik lotniczy wnioskuje, z wyszczególnieniem nazw lotnisk;

5) datę planowanego rozpoczęcia przewozów lotniczych i planowany okres ich wykonywania, ze wskazaniem, czy przewozy mają być wykonywane całorocznie czy sezonowo;

6) liczbę operacji lotniczych w tygodniu, które mają być wykonywane, a także dni i godziny wykonywania tych operacji;

7) oznaczenie rodzaju przewozu (pasażerski, towarowy, mieszany);

8) liczbę statków powietrznych oraz ich typy i pojemności;

9) listę zawartych z innym przewoźnikiem lotniczym umów dotyczących obsługi trasy przy użyciu wynajętego statku powietrznego wraz z załogą, jeżeli takie zostały zawarte, z określeniem terminu ważności tych umów;

10) oferowaną liczbę miejsc pasażerskich - w przypadku przewozów pasażerskich, lub udźwig handlowy statku powietrznego - w przypadku przewozów towarowych, na danej trasie lub obszarze, w obie strony, w jednym tygodniu;

11) określenie dostępu pasażerów do oferowanych usług, w szczególności sposobu dystrybucji dokumentów przewozowych;

12) historię wykonywania przewozów na trasie albo trasach lub obszarach, o które przewoźnik lotniczy wnioskuje, ze wskazaniem wielkości przewozów pasażerskich oraz wysokości i rodzajów wcześniej poniesionych przez przewoźnika lotniczego nakładów na rozwój przewozów lotniczych do danego państwa, jeżeli nakłady te zostały poniesione.

Do wniosku należy dołączyć:

1) kopię koncesji na wykonywanie przewozu lotniczego wydaną przez właściwy organ danego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub wskazanie jej numeru w przypadku polskiego przewoźnika lotniczego;

2) kopię certyfikatu przewoźnika lotniczego wydanego przez właściwy organ danego państwa lub wskazanie jego numeru w przypadku polskiego przewoźnika lotniczego;

3) listę taryf, które będą stosowane na wnioskowanej trasie, ze wskazaniem rodzaju usług związanych z daną taryfą;

4) aktualne wyniki finansowe w formie wewnętrznego sprawozdania zarządczego oraz, gdy są dostępne, sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wraz ze sprawozdaniem z badania, jeżeli obowiązek poddania sprawozdania finansowego badaniu wynika z przepisów o rachunkowości lub przepisów szczególnych dotyczących sprawozdań finansowych.

Przewoźnik lotniczy wspólnotowy do wniosku dołącza dodatkowo dokumenty wskazane w art. 192a ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz.U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495), dalej „ustawa Prawo lotnicze”, tj.:

- kopię umowy zawartej z zarządzającym lotniskiem w sprawie utworzenia bazy operacyjnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub oświadczenie zarządzającego lotniskiem w tej sprawie;

- wskazuje we wniosku imię i nazwisko, adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, numer telefonu oraz numer telefaksu lub adres poczty elektronicznej osoby odpowiedzialnej za prowadzenie bieżących spraw operacyjnych oraz za sprawy bezpieczeństwa i ochrony;

oraz

- dołącza kopię pełnomocnictwa do reprezentacji lub kopię pełnomocnictwa do doręczeń.


Prezes ULC informuje, iż zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1480), język polski jest językiem urzędowym konstytucyjnych organów państwa, tym samym dokumenty składane w postępowaniach prowadzonych przez organami państwa powinny być przedstawione w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski.


Zgodnie z Rozporządzeniem MTBiGM, Prezes ULC ogłasza Konkurs:

- po upływie terminu na składanie wniosków o wydanie upoważnień, jeżeli po publikacji zaproszenia co najmniej jeden uprawniony przewoźnik, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia MTBiGM, złożył wniosek o wydanie upoważnienia odpowiadający wymogom formalnym określonym w § 3 Rozporządzenia MTBiGM, a przewoźnik lotniczy, który złożył wniosek przed publikacją zaproszenia, złożył wymagane dokumenty i informacje zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia MTBiGM;

- po upływie terminu na składanie wniosków o wydanie upoważnień, jeżeli po publikacji zaproszenia co najmniej dwóch uprawnionych przewoźników, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia MTBiGM, złożyło wnioski o wydanie upoważnienia odpowiadające wymogom formalnym określonym w § 3 Rozporządzenia MTBiGM.


Konkurs rozpoczyna się w dniu publikacji przez Prezesa ULC ogłoszenia o otwarciu Konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej ULC. Prezes ULC zawiadamia uprawnionych przewoźników lotniczych, którzy złożyli wnioski o wydanie upoważnienia spełniające wymogi formalne, o których mowa w § 3 Rozporządzenia MTBiGM, o otwarciu Konkursu. Konkurs zostaje rozstrzygnięty w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia publikacji ogłoszenia o otwarciu Konkursu. Prezes ULC zawiadamia niezwłocznie uczestników Konkursu o jego wyniku. Informację o wyniku Konkursu oraz protokół, o którym mowa w § 9 Rozporządzenia MTBiGM, Prezes ULC publikuje niezwłocznie w Biuletynie Informacji Publicznej ULC. Uczestnik Konkursu może wnieść do Prezesa ULC protest przeciwko wynikowi Konkursu, który zostanie rozpatrzony nie później niż w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.


Przedmiotem konkursu będzie przyznanie jednemu (1) przewoźnikowi lotniczemu ograniczonych praw przewozowych, do wykonywania regularnych przewozów lotniczych na trasach pomiędzy jakimikolwiek punktami w Rzeczypospolitej Polskiej a portem lotniczym w Baku (GYD, Republika Azerbejdżanu).


Szczegółowy przebieg Konkursu określony jest w Rozdziale 3 Rozporządzenia MTBiGM.


Prezes ULC, rozstrzygając Konkurs i dokonując wyboru przewoźnika lotniczego, któremu zostanie wydane upoważnienie i następnie dokonane zostanie jego wyznaczenie, kieruje się zasadą przejrzystości oraz niedyskryminacji oraz bierze pod uwagę, poza kryteriami określonymi w art. 191 ust. 7 ustawy Prawo lotnicze, następujące kryteria:

1) zapewnienie zrównoważonego rozwoju transportu lotniczego, turystyki i handlu w Unii Europejskiej, w tym zapewnienie przewozów całorocznych;

2) zdolności finansowe i operacyjne do realizacji przewozów lotniczych objętych wnioskiem;

3) zapewnienie najkorzystniejszej oferty konsumentom, w tym:

   a) liczbę operacji lotniczych w tygodniu na danej trasie, z uwzględnieniem konieczności
   wspierania konkurencji między przewoźnikami lotniczymi,

   b) konkurencyjny poziom taryf przewozu lotniczego i związane z tym poziomem usługi,

   c) sposób dystrybucji dokumentów przewozowych;

4) zapewnienie wysokich standardów bezpieczeństwa i ochrony środowiska, w tym oferowanie przewozów wykonywanych statkami powietrznymi wpisanymi do certyfikatu przewoźnika lotniczego występującego z wnioskiem;

5) historię wykonywania przewozów na trasie albo trasach lub obszarach, o które przewoźnik lotniczy wnioskuje, z uwzględnieniem wysokości i rodzajów wcześniej poniesionych przez przewoźnika lotniczego nakładów na rozwój przewozów lotniczych do danego państwa, jeżeli nakłady te zostały poniesione.

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»