Logo BIP

28.02.2018

Informacja o wpłynięciu wniosku o wydanie upoważnienia i zaproszenie do składania wniosków o wydanie upoważnienia na trasie Warszawa (WAW) – Delhi (DEL) – Warszawa (WAW)


Informacja o wpłynięciu wniosku o wydanie upoważnienia i zaproszenie do składnia wniosków o wydanie upoważnienia

Na podstawie § 4 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie procedury konkursowej określającej szczegółowe warunki dystrybucji ograniczonych praw przewozowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1443), dalej „Rozporządzenie MTBiGM”, informuję, iż w dniu 28 lutego 2018 r. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, dalej „Prezes ULC” otrzymał kompletny wniosek o wydanie upoważnienia do wykonywania regularnych przewozów lotniczych na trasie objętej ograniczonymi prawami przewozowymi, zgodnie ze szczegółami poniżej:

nazwa przewoźnika lotniczego: Polskie Linie Lotnicze „LOT” S.A.

wnioskowana trasa: Warszawa (WAW) – Delhi (DEL) – Warszawa (WAW)

rodzaj przewozu: pasażerowie, towary, poczta

Zgodnie z postanowieniami Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Indii o komunikacji lotniczej sporządzonej w New Delhi dnia 25 stycznia 1977 r., uzupełnionej i zmienionej postanowieniami Umowy między Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Indii dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych sporządzonej w Marsylii dnia 28 września 2008 r. (Dz. Urz. UE L 273/7 z 15.10.2008 r.), a także zgodnie z porozumieniem władz lotniczych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Republiki Indii zawartym w dniach 30 września 2003 r. i 25 listopada 2008 r. (dalej łącznie jako „Umowa”), strona polska może wyznaczyć jedno przedsiębiorstwo lotnicze do wykonywania przewozów lotniczych na uzgodnionych trasach, w tym na trasie pomiędzy Warszawą a Delhi, a wyznaczony przewoźnik może wykonywać przewozy lotnicze na każdej z tras z częstotliwością do siedmiu (7) lotów tygodniowo.  

W związku z powyższym Prezes ULC zaprasza pozostałych uprawnionych przewoźników lotniczych do składania wniosków o wydanie upoważnienia do wykonywania przewozu lotniczego objętego ww. ograniczonymi prawami przewozowymi, w terminie do dnia 30 marca 2018 r., na adres Urzędu Lotnictwa Cywilnego, ul. Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa lub osobiście w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Punkcie Obsługi Klienta.

Wniosek o wydanie upoważnienia powinien zawierać:

1)    nazwę przewoźnika lotniczego;
2)    adres jego siedziby;
3)    imię i nazwisko oraz adres pełnomocnika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upoważnionego do reprezentacji lub do doręczeń – w przypadku przewoźnika lotniczego wspólnotowego;
4)    trasę albo trasy lub obszary, o które przewoźnik lotniczy wnioskuje, z wyszczególnieniem nazw lotnisk;
5)    datę planowanego rozpoczęcia przewozów lotniczych i planowany okres ich wykonywania, ze wskazaniem, czy przewozy mają być wykonywane całorocznie czy sezonowo;
6)    liczbę operacji lotniczych w tygodniu:
a)    o które ma być powiększona liczba wykonywanych operacji lotniczych – w przypadku gdy przewoźnik lotniczy już wykonuje przewozy lotnicze albo
b)    które mają być wykonywane – w przypadku gdy przewoźnik lotniczy jeszcze nie wykonuje przewozów lotniczych
– a także dni i godziny wykonywania tych operacji;
7)    oznaczenie rodzaju przewozu (pasażerski, towarowy, mieszany);
8)    liczbę statków powietrznych oraz ich typy i pojemności;
9)    listę zawartych z innym przewoźnikiem lotniczym umów dotyczących obsługi trasy przy użyciu wynajętego statku powietrznego wraz z załogą, jeżeli takie zostały zawarte, z określeniem terminu ważności tych umów;
10)    oferowaną liczbę miejsc pasażerskich – w przypadku przewozów pasażerskich, lub udźwig handlowy statku powietrznego – w przypadku przewozów towarowych, na danej trasie lub obszarze, w obie strony, w jednym tygodniu;
11)    określenie dostępu pasażerów do oferowanych usług, w szczególności sposobu dystrybucji dokumentów przewozowych;
12)    historię wykonywania przewozów na trasie albo trasach lub obszarach, o które przewoźnik lotniczy wnioskuje, ze wskazaniem wielkości przewozów pasażerskich oraz wysokości i rodzajów wcześniej poniesionych przez przewoźnika lotniczego nakładów na rozwój przewozów lotniczych do danego państwa, jeżeli nakłady te zostały poniesione.

Do wniosku należy dołączyć:

1)    kopię koncesji na wykonywanie przewozu lotniczego wydaną przez właściwy organ danego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub wskazanie jej numeru w przypadku polskiego przewoźnika lotniczego;
2)    kopię certyfikatu przewoźnika lotniczego wydanego przez właściwy organ danego państwa lub wskazanie jego numeru w przypadku polskiego przewoźnika lotniczego;
3)    listę taryf, które będą stosowane na wnioskowanej trasie, ze wskazaniem rodzaju usług związanych z daną taryfą;
4)    aktualne wewnętrzne sprawozdanie zarządcze oraz, gdy są dostępne, sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wraz z opinią biegłego rewidenta, jeżeli obowiązek poddania sprawozdania badaniu wynika z przepisów o rachunkowości ;
5)    dokumenty wskazane w art. 192a ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 959 ze zm.) oraz kopię pełnomocnictwa do reprezentacji lub kopię pełnomocnictwa do doręczeń – w przypadku przewoźnika wspólnotowego.

Jednocześnie, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. Nr 43 poz. 224 ze zm.), język polski jest językiem urzędowym konstytucyjnych organów Państwa, tym samym dokumenty składane w postępowaniach prowadzonych przez organami Państwa powinny być przedstawione w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski.

Zgodnie z Rozporządzeniem MTBiGM Prezes ULC ogłasza Konkurs:

- po upływie terminu na składanie wniosków o wydanie upoważnień, jeżeli po publikacji zaproszenia co najmniej jeden przewoźnik, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia MTBiGM, złożył wniosek o wydanie upoważnienia odpowiadający wymogom formalnym, a przewoźnik lotniczy, który złożył wniosek przed publikacją zaproszenia, złożył wymagane dokumenty i informacje zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia MTBiGM;

- po upływie terminu na składanie wniosków o wydanie upoważnień, jeżeli po publikacji zaproszenia co najmniej dwóch przewoźników, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia MTBiGM, złożyło wnioski o wydanie upoważnienia odpowiadające wymogom formalnym.

Konkurs rozpoczyna się w dniu publikacji przez Prezesa ULC ogłoszenia o otwarciu Konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej ULC. Prezes ULC zawiadamia przewoźników lotniczych, którzy złożyli wnioski o wydanie upoważnienia spełniające wymogi formalne, o otwarciu Konkursu. Konkurs zostaje rozstrzygnięty w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia publikacji ogłoszenia o otwarciu Konkursu. Prezes ULC zawiadamia niezwłocznie uczestników Konkursu o jego wyniku. Informację o wyniku Konkursu oraz protokół, o którym mowa w § 9 Rozporządzenia MTBiGM, Prezes ULC publikuje niezwłocznie w Biuletynie Informacji Publicznej ULC. Uczestnik Konkursu może wnieść do Prezesa ULC protest przeciwko wynikowi Konkursu, który zostanie rozpatrzony nie później niż w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

Szczegółowy przebieg Konkursu określony jest w Rozdziale 3 Rozporządzenia MTBiGM.

Prezes ULC, dokonując wyboru przewoźnika lotniczego, któremu zostanie wydane upoważnienie, kieruje się zasadą przejrzystości oraz niedyskryminacji i bierze pod uwagę, poza kryteriami określonymi w art. 191 ust. 7 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 959 ze zm.) następujące kryteria:

1)    zapewnienie zrównoważonego rozwoju transportu lotniczego, turystyki i handlu w Unii Europejskiej, w tym zapewnienie przewozów całorocznych;
2)    zdolności finansowe i operacyjne do realizacji przewozów lotniczych objętych wnioskiem;
3)    zapewnienie najkorzystniejszej oferty konsumentom, w tym:
a)    liczbę operacji lotniczych w tygodniu na danej trasie, z uwzględnieniem konieczności wspierania konkurencji między przewoźnikami lotniczymi,
b)    konkurencyjny poziom taryf przewozu lotniczego i związane z tym poziomem usługi,
c)    sposób dystrybucji dokumentów przewozowych;
4)    zapewnienie wysokich standardów bezpieczeństwa i ochrony środowiska, w tym oferowanie przewozów wykonywanych statkami powietrznymi wpisanymi do certyfikatu przewoźnika lotniczego występującego z wnioskiem;
5)    historię wykonywania przewozów na trasie albo trasach lub obszarach, o które przewoźnik lotniczy wnioskuje, z uwzględnieniem wysokości i rodzajów wcześniej poniesionych przez przewoźnika lotniczego nakładów na rozwój przewozów lotniczych do danego państwa, jeżeli nakłady te zostały poniesione.

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»