Logo BIP

07.02.2018

Informacja o wpłynięciu wniosku o wydanie upoważnienia i zaproszenie do składania wniosków o wydanie upoważnienia na trasie Kraków (KRK) - Moskwa-Domodiedowo (DME) - Kraków (KRK)

Na podstawie § 4 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie procedury konkursowej określającej szczegółowe warunki dystrybucji ograniczonych praw przewozowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1443), dalej „Rozporządzenie MTBiGM”, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, dalej „Prezes ULC”, informuje, iż w dniu 31 stycznia 2018 r. otrzymał wniosek o wydanie upoważnienia do wykonywania regularnych przewozów lotniczych na trasie objętej ograniczonymi prawami przewozowymi, zgodnie ze szczegółami poniżej:

nazwa przewoźnika lotniczego: Polskie Linie Lotnicze „LOT” S.A.

wnioskowana trasa: Kraków (KRK) – Moskwa – Domodiedowo (DME) – Kraków (KRK)

rodzaj przewozu: pasażerowie, towary, poczta

Zgodnie z postanowieniami Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o komunikacji lotniczej podpisanej w Kaliningradzie dnia 26 lipca 2002 r. zmienionej zgodnie z porozumieniem władz lotniczych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Federacji Rosyjskiej zawartym w dniach 19 – 20 lutego 2013 r. w Warszawie (dalej łącznie jako „Umowa”), strona polska do wykonywania regularnych przewozów lotniczych na trasach pomiędzy jakimikolwiek punktami w Rzeczypospolitej Polskiej a Moskwą może wyznaczyć nie więcej niż dwóch (2) przewoźników lotniczych, na każdej z tych tras z osobna, przy czym przeważająca część własności i rzeczywista kontrola przedsiębiorstw wyznaczonych przewoźników lotniczych powinny należeć do Rzeczypospolitej Polskiej lub do jej obywateli.

W związku z powyższym Prezes ULC zaprasza pozostałych uprawnionych przewoźników lotniczych do składania wniosków o wydanie upoważnienia do wykonywania przewozu lotniczego na ww. trasie, w terminie do dnia 9 marca 2018 r., na adres Urzędu Lotnictwa Cywilnego, ul. Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa lub osobiście w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Punkcie Obsługi Klienta.

Wniosek o wydanie upoważnienia powinien zawierać1 :

1)    nazwę przewoźnika lotniczego;
2)    adres jego siedziby;
3)    trasę albo trasy lub obszary, o które przewoźnik lotniczy wnioskuje, z wyszczególnieniem nazw lotnisk;
4)    datę planowanego rozpoczęcia przewozów lotniczych i planowany okres ich wykonywania, ze wskazaniem, czy przewozy mają być wykonywane całorocznie czy sezonowo;
5)    liczbę operacji lotniczych w tygodniu:
a)    o które ma być powiększona liczba wykonywanych operacji lotniczych – w przypadku gdy przewoźnik lotniczy już wykonuje przewozy lotnicze albo
b)    które mają być wykonywane – w przypadku gdy przewoźnik lotniczy jeszcze nie wykonuje przewozów lotniczych
– a także dni i godziny wykonywania tych operacji;
6)    oznaczenie rodzaju przewozu (pasażerski, towarowy, mieszany);
7)    liczbę statków powietrznych oraz ich typy i pojemności;
8)    listę zawartych z innym przewoźnikiem lotniczym umów dotyczących obsługi trasy przy użyciu wynajętego statku powietrznego wraz z załogą, jeżeli takie zostały zawarte, z określeniem terminu ważności tych umów;
9)    oferowaną liczbę miejsc pasażerskich – w przypadku przewozów pasażerskich, lub udźwig handlowy statku powietrznego – w przypadku przewozów towarowych, na danej trasie lub obszarze, w obie strony, w jednym tygodniu;
10)    określenie dostępu pasażerów do oferowanych usług, w szczególności sposobu dystrybucji dokumentów przewozowych;
11)    historię wykonywania przewozów na trasie albo trasach lub obszarach, o które przewoźnik lotniczy wnioskuje, ze wskazaniem wielkości przewozów pasażerskich oraz wysokości i rodzajów wcześniej poniesionych przez przewoźnika lotniczego nakładów na rozwój przewozów lotniczych do danego państwa, jeżeli nakłady te zostały poniesione.

 

Do wniosku należy dołączyć:

1)    kopię koncesji na wykonywanie przewozu lotniczego wydaną przez właściwy organ danego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub wskazanie jej numeru w przypadku polskiego przewoźnika lotniczego;
2)    kopię certyfikatu przewoźnika lotniczego wydanego przez właściwy organ danego państwa lub wskazanie jego numeru w przypadku polskiego przewoźnika lotniczego;
3)    listę taryf, które będą stosowane na wnioskowanej trasie, ze wskazaniem rodzaju usług związanych z daną taryfą;
4)    aktualne wewnętrzne sprawozdanie zarządcze oraz, gdy są dostępne, sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wraz z opinią biegłego rewidenta, jeżeli obowiązek poddania sprawozdania badaniu wynika z przepisów o rachunkowości2 ;

Jednocześnie, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. Nr 43 poz. 224 ze zm.), język polski jest językiem urzędowym konstytucyjnych organów Państwa, tym samym dokumenty składane w postępowaniach prowadzonych przez organami Państwa powinny być przedstawione w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski.

Zgodnie z Rozporządzeniem MTBiGM Prezes ULC ogłasza Konkurs:

- po upływie terminu na składanie wniosków o wydanie upoważnień, jeżeli po publikacji zaproszenia co najmniej jeden przewoźnik, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia MTBiGM, złożył wniosek o wydanie upoważnienia odpowiadający wymogom formalnym, a przewoźnik lotniczy, który złożył wniosek przed publikacją zaproszenia, złożył wymagane dokumenty i informacje zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia MTBiGM;

- po upływie terminu na składanie wniosków o wydanie upoważnień, jeżeli po publikacji zaproszenia co najmniej dwóch przewoźników, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia MTBiGM, złożyło wnioski o wydanie upoważnienia odpowiadające wymogom formalnym.

Konkurs rozpoczyna się w dniu publikacji przez Prezesa ULC ogłoszenia o otwarciu Konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej ULC. Prezes ULC zawiadamia przewoźników lotniczych, którzy złożyli wnioski o wydanie upoważnienia spełniające wymogi formalne, o otwarciu Konkursu. Konkurs zostaje rozstrzygnięty w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia publikacji ogłoszenia o otwarciu Konkursu. Prezes ULC zawiadamia niezwłocznie uczestników Konkursu o jego wyniku. Informację o wyniku Konkursu oraz protokół, o którym mowa w § 9 Rozporządzenia MTBiGM, Prezes ULC publikuje niezwłocznie w Biuletynie Informacji Publicznej ULC. Uczestnik Konkursu może wnieść do Prezesa ULC protest przeciwko wynikowi Konkursu, który zostanie rozpatrzony nie później niż w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

Szczegółowy przebieg Konkursu określony jest w Rozdziale 3 Rozporządzenia MTBiGM.

Prezes ULC, dokonując wyboru przewoźnika lotniczego, któremu zostanie wydane upoważnienie, kieruje się zasadą przejrzystości oraz niedyskryminacji i bierze pod uwagę, poza kryteriami określonymi w art. 191 ust. 7 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 959 ze zm.) następujące kryteria:

1)    zapewnienie zrównoważonego rozwoju transportu lotniczego, turystyki i handlu w Unii Europejskiej, w tym zapewnienie przewozów całorocznych;
2)    zdolności finansowe i operacyjne do realizacji przewozów lotniczych objętych wnioskiem;
3)    zapewnienie najkorzystniejszej oferty konsumentom, w tym:
a)    liczbę operacji lotniczych w tygodniu na danej trasie, z uwzględnieniem konieczności wspierania konkurencji między przewoźnikami lotniczymi,
b)    konkurencyjny poziom taryf przewozu lotniczego i związane z tym poziomem usługi,
c)    sposób dystrybucji dokumentów przewozowych;
4)    zapewnienie wysokich standardów bezpieczeństwa i ochrony środowiska, w tym oferowanie przewozów wykonywanych statkami powietrznymi wpisanymi do certyfikatu przewoźnika lotniczego występującego z wnioskiem;
5)    historię wykonywania przewozów na trasie albo trasach lub obszarach, o które przewoźnik lotniczy wnioskuje, z uwzględnieniem wysokości i rodzajów wcześniej poniesionych przez przewoźnika lotniczego nakładów na rozwój przewozów lotniczych do danego państwa, jeżeli nakłady te zostały poniesione.


1. Stosownie do § 3 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia MTBiGM wniosek o wydanie upoważnienia do wykonywania przewozów regularnych lub serii przewozów nieregularnych, w przypadku występowania ograniczonych praw przewozowych, zawiera następujące informacje: imię i nazwisko oraz adres pełnomocnika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upoważnionego do reprezentacji lub do doręczeń – w przypadku przewoźnika lotniczego wspólnotowego. Z uwagi jednak na warunki Umowy, zgodnie z którymi w zakresie własności i rzeczywistej kontroli przedsiębiorstw wyznaczonych przewoźników lotniczych przeważająca ich część powinna należeć do Rzeczypospolitej Polskiej lub do jej obywateli, wymóg § 3 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia MTBiGM nie ma zastosowania do przewoźników lotniczych uprawnionych do złożenia ww. wniosku.

2. lub stosownie do Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, która weszła w życie 21 czerwca 2017 r. „sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wraz ze sprawozdaniem z badania, jeżeli obowiązek badania sprawozdania finansowego wynika z przepisów o rachunkowości lub innych przepisów szczególnych

 

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»