Logo BIP

04.11.2014 Aktualizacja: 10.03.2015

Ograniczone prawa przewozowe - 2014

Informacja o udzielonych upoważnieniach

Informacja o udzielonych upoważnieniach, po przeprowadzeniu konkursu w zakresie dystrybucji ograniczonych praw przewozowych na trasie Warszawa (WAW) – Tel Awiw (TLV) vv., dostępnych od sezonu LATO 2015.

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie procedury konkursowej określającej szczegółowe warunki dystrybucji ograniczonych praw przewozowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 16), informuje, iż po przeprowadzeniu konkursu, o którym mowa w art. 191 ust. 7 z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393 oraz z 2014 r. poz. 768):

  • o w dniu 05.03.2015 r. udzielił upoważnienia przewoźnikowi lotniczemu Enter Air spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, do wykonywania (począwszy od sezonu LATO 2015) regularnych przewozów lotniczych obejmujących przewóz pasażerów wraz z bagażem na trasie Warszawa (WAW) – Tel Awiw (TLV) vv., z częstotliwością pięciu (5) lotów w tygodniu;
  • o w dniu 05.03.2015 r. udzielił upoważnienia przewoźnikowi lotniczemu Wizz Air Hungary Legikozlekedesi Korlatolt Felelossegu Tarsasag, z siedzibą w Budapeszcie, do wykonywania (począwszy od sezonu LATO 2015) regularnych przewozów lotniczych obejmujących przewóz pasażerów wraz z bagażem na trasie Warszawa (WAW) – Tel Awiw (TLV) vv., z częstotliwością dwóch (2) lotów w tygodniu.

 

Informacja z dnia 29 stycznia 2015 r. o wyniku konkursu, otwartego w dniu 12.01.2015 r., rozstrzygniętego w dniu 28 stycznia 2015 r., dotyczącego dystrybucji ograniczonych praw przewozowych na trasie Warszawa (WAW) – Tel Awiw (TLV) vv. dostępnych od sezonu LATO 2015

Na podstawie § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie procedury konkursowej określającej szczegółowe warunki dystrybucji ograniczonych praw przewozowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 16), dalej „rozporządzenie”, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego (Prezes ULC) informuje, iż konkurs, otwarty w dniu 12.01.2015 r., którego przedmiotem był podział uprawnień do wykonywania regularnych przewozów lotniczych pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Państwem Izrael na trasie Warszawa (WAW) – Tel Awiw (TLV) vv. (7 częstotliwości dostępnych od sezonu Lato 2015), został rozstrzygnięty w dniu 28 stycznia 2015 r. w następujący sposób:

  • Enter Air Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie otrzyma upoważnienie do wykonywania, począwszy od sezonu LATO 2015, regularnych przewozów lotniczych na trasie Warszawa (WAW) – Tel Awiw (TLV) vv. w liczbie 5 częstotliwości tygodniowo;
  • WIZZ Air Hungary Kft. z siedzibą w Budapeszcie (Węgry) otrzyma upoważnienie do wykonywania, począwszy od sezonu LATO 2015, regularnych przewozów lotniczych na trasie Warszawa (WAW) – Tel Awiw (TLV) vv. w liczbie 2 częstotliwości tygodniowo.

Zgodnie z § 11 rozporządzenia uczestnik konkursu może wnieść do Prezesa ULC protest przeciwko wynikowi konkursu. Protest jest wnoszony w formie pisemnej, w terminie 14 dni od dnia publikacji informacji o wynikach konkursu, z zastrzeżeniem, że za datę złożenia protestu uważa się datę wpływu protestu do ULC. 
Prezes ULC publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) informację o wniesieniu protestu. 
Zgodnie z § 12 rozporządzenia Prezes ULC rozpatruje protest nie później niż w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, a następnie publikuje w BIP informacje o sposobie rozpatrzenia protestu.

Protokół z dnia 28 stycznia 2015 r. z rozstrzygnięcia konkursu obejmującego dystrybucję ograniczonych praw przewozowych na trasie Warszawa (WAW) – Tel Awiw (TLV) vv., dostępnych od sezonu LATO 2015:

pdfprotokol-l-waw-tlv.pdf380.32 KB

 

 


 

OGŁOSZENIE O OTWARCIU KONKURSU: WAW-TLV (VV.)

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego (dalej „Prezes ULC”), zgodnie z § 8 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie procedury konkursowej określającej szczegółowe warunki dystrybucji ograniczonych praw przewozowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 16) (dalej „Rozporządzenie”), informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 12.01.2015 r. otwiera konkurs, którego przedmiotem są uprawnienia do wykonywania regularnych przewozów lotniczych pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael na trasie:

Warszawa (WAW) – Tel Awiw (TLV) vv. (7 częstotliwości od sezonu Lato 2015)

Wymienieni poniżej przewoźnicy lotniczy złożyli, zgodnie z § 5 Rozporządzenia, wnioski o wydanie upoważnień do wykonywania regularnych przewozów lotniczych na ww. trasie, które spełniły wymogi formalne wskazane w § 3 Rozporządzenia:.

1. Enter Air Sp. z o.o.
Al. Krakowska 106
02-256 Warszawa

2. Wizz Air Hungary Kft.
BUD International Airport
Budynek 221
H-1185 Budapeszt
Węgry

Wnioski ww. przewoźników lotniczych będą podlegały ocenie pod względem spełnienia kryteriów wskazanych w § 15 Rozporządzenia.
Dla celów niniejszego konkursu skalę oceny punktowej dla każdego kryterium określono w następujący sposób:

Kryterium

Skala punktowa (od-do)

Waga procentowa

zgodnie z art. 191 ust. 7 ustawy Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393 oraz z 2014 r. poz. 768) (dalej „Ustawa”):

1) zdolność do zapewnienia przez przewoźnika lotniczego właściwego poziomu usług i konkurencyjnego poziomu opłat za przewozy oraz skutecznego konkurowania z przewoźnikami lotniczymi innymi niż określeni w ust. 1 i art. 192a Ustawy;

1-10

20%

2) wcześniej poniesione nakłady na rozwój połączenia będącego przedmiotem konkursu i dotychczas osiągane przez prze­woźnika lotniczego wyniki ekonomiczne;

1-10

10%

zgodnie z § 15 Rozporządzenia:

1) zapewnienie zrównoważonego rozwoju transportu lotniczego, turystyki i handlu w Unii Europejskiej, w tym zapewnienie przewozów całorocznych oraz poniesione nakłady na rozwój połączenia będącego przedmiotem konkursu, a także średni współczynnik wykorzystania miejsc w samolocie w ostatnim sezonie rozkładowym;

1-10

15%

2) zgodność z celami i założeniami dokumentów dotyczących polityki transportowej, w szczególności w odniesieniu do rozwoju regionalnego;

1-10

5%

3) dostęp konsumentów do usług oraz zaplecze do obsługi pasażerów, w tym sieć sprzedaży dokumentów przewozowych;

1-10

15%

4) zapewnienie najkorzystniejszej oferty konsumentom, w tym liczbę operacji lotniczych w tygodniu na danej trasie;

1-10

15%

5) zapewnienie wysokich standardów bezpieczeństwa i ochrony środowiska, w tym oferowanie przewozów wykonywanych statkami powietrznymi wpisanymi do certyfikatu przewoźnika lotniczego występującego z wnioskiem;

1-10

10%

6) wspieranie konkurencji między przewoźnikami lotniczymi, w tym w zakresie usług realizowanych przez nowych przewoźników lotniczych.

1-10

10%

Ostateczny wynik oceny punktowej spełnienia kryteriów będzie sumą wartości punktowych przydzielonych poszczególnym kryteriom, uzyskanych z iloczynu przydzielonej liczby punktów oraz wagi procentowej każdego kryterium.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jego publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej (dalej „BIP”).
Po rozstrzygnięciu konkursu Prezes ULC sporządzi protokół, który wraz z wynikiem konkursu zostanie ogłoszony w BIP.

Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o jego wyniku niezwłocznie po jego zakończeniu.

Uczestnik konkursu może wnieść do Prezesa ULC protest przeciwko wynikowi konkursu. Protest jest wnoszony w formie pisemnej, w terminie 14 dni od dnia publikacji informacji o wynikach konkursu, z zastrzeżeniem, że za datę złożenia protestu uważa się datę wpływu protestu do Urzędu.
Prezes ULC publikuje w BIP informację o wniesieniu protestu.
Prezes ULC rozpatruje protest nie później niż w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, a następnie publikuje w BIP informacje o sposobie rozpatrzenia protestu.

 

 


 

 

 

Informacja o wpłynięciu wniosku o wydanie upoważnienia i zaproszenie do składnia wniosków o wydanie upoważnień

Na podstawie § 4 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie procedury konkursowej określającej szczegółowe warunki dystrybucji ograniczonych praw przewozowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 16), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC) informuje, iż w dniu 28 października 2014r. otrzymał wniosek o wydanie upoważnienia do wykonywania regularnych przewozów lotniczych na trasach objętych ograniczonymi prawami przewozowymi, zgodnie ze szczegółami poniżej:

Nazwa przewoźnika lotniczego: Enter Air Sp. z o.o.

Wnioskowane trasy:

Warszawa (WAW) – Tel Awiw (TLV) vv.
Katowice (KTW) – Tel Awiw (TLV) vv.

Rodzaj przewozu: pasażerowie wraz z bagażem

Zgodnie z Eurośródziemnomorską Umową Lotniczą między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Rządem Państwa Izrael, z drugiej strony, podpisaną w dniu 10 czerwca 2013 r. w Luksemburgu (Dz. U. UE L 208 z 2.8.2013, s. 3) dalej „Umowa”, ww. trasy objęte są ograniczonymi prawami przewozowymi w postaci liczby tygodniowych częstotliwości dostępnych zbiorczo dla wszystkich zainteresowanych przewoźników lotniczych, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. b) Umowy.

Liczba dostępnych częstotliwości na ww. trasach wynosi aktualnie:

Warszawa (WAW) – Tel Awiw (TLV) vv.: 7 częstotliwości tygodniowo (dostępne od pierwszego dnia rozpoczynającego sezon rozkładowy Lato 2015),
Katowice (KTW) – Tel Awiw (TLV) vv.: 7 częstotliwości tygodniowo.

Przewoźnicy lotniczy, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. b) Umowy, są niniejszym zaproszeni do składania wniosków o wydanie upoważnienia do wykonywania regularnych przewozów (pasażerowie wraz z bagażem) na ww. trasach.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. b) i lit. c) Umowy, wniosek o udzielenie upoważnienia może złożyć przewoźnik lotniczy z Unii Europejskiej, jeśli:
- główne miejsce prowadzenia działalności przewoźnika lotniczego znajduje się na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej zgodnie z traktatami UE, a przewoźnik lotniczy otrzymał ważną koncesję zgodnie z prawem Unii Europejskiej; oraz
- państwo członkowskie Unii Europejskiej odpowiedzialne za wydanie certyfikatu przewoźnika lotniczego sprawuje i utrzymuje skuteczną kontrolę regulacyjną nad przewoźnikiem lotniczym, przy czym właściwe władze są wyraźnie określone; oraz
- przewoźnik lotniczy jest własnością, bezpośrednio lub poprzez udział większościowy, oraz pozostaje pod skuteczną kontrolą państw członkowskich Unii Europejskiej i/lub obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, bądź innych państw wymienionych w załączniku III do Umowy i/lub obywateli tych innych państw.
- przewoźnik lotniczy spełnia warunki przewidziane przepisami ustawowymi i wykonawczymi stosowanymi zwykle przez właściwe władze w zakresie wykonywania międzynarodowego transportu lotniczego.

Wnioski o wydanie upoważnienia do wykonywania regularnych przewozów lotniczych obejmujących przewóz pasażerów wraz z bagażem należy składać w terminie do dnia 4 grudnia 2014 r. na adres Urzędu Lotnictwa Cywilnego, ul. Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa lub złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Punkcie Obsługi Klienta.

Wniosek o wydanie upoważnienia powinien zawierać:

1. Nazwę przewoźnika lotniczego;
2. Adres jego siedziby;
3. Imię i nazwisko oraz adres pełnomocnika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upoważnionego do reprezentacji lub do doręczeń – w przypadku przewoźnika lotniczego wspólnotowego;
4. Trasę albo trasy lub obszary, o które przewoźnik lotniczy wnioskuje, z wyszczególnieniem nazw lotnisk;
5. Datę planowanego rozpoczęcia przewozów lotniczych i planowany okres ich wykonywania;
6. Planowaną liczbę operacji lotniczych w tygodniu, dni ich wykonywania oraz godziny operacji ze wskazaniem typów statków powietrznych i ich pojemności;
7. Oznaczenie rodzaju przewozu (pasażerski, towarowy, mieszany);
8. Znaki rejestracyjne statków powietrznych;
9. Listę zawartych z innym przewoźnikiem lotniczym umów dotyczących obsługi trasy przy użyciu wynajętego statku powietrznego wraz z załogą, jeżeli takie zostały zawarte, z określeniem terminu ważności tych umów;
10. Oferowaną liczbę miejsc pasażerskich – w przypadku przewozów pasażerskich, lub udźwig handlowy statku powietrznego – w przypadku przewozów towarowych, na danej trasie lub obszarze, w obie strony, w jednym tygodniu;
11. Prognozy dotyczące eksploatacji danego połączenia lub połączeń w okresie 3 kolejnych sezonów rozkładowych, w tym prognozy liczby pasażerów, planowany średni miesięczny współczynnik wykorzystania miejsc w samolocie, prognozy kosztów pełnych obsługi połączenia oraz całkowitych przychodów wynikających z planowanych operacji lotniczych;
12. Określenie dostępu pasażerów do oferowanych usług, w szczególności sposobu dystrybucji dokumentów przewozowych;
13. Historię wykonywania przewozów, w szczególności wielkości przewozów pasażerskich, wartości współczynnika wypełnienia miejsc, wyniki finansowe realizowanego połączenia, jeżeli było ono przez danego przewoźnika lotniczego obsługiwane;
14. Średnią ostateczną cenę biletu na danej trasie w najbliższym sezonie rozkładowym, także w obie strony, tam gdzie ma to zastosowanie, w rozumieniu art. 23 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty;
15. Wysokość wcześniej poniesionych nakładów na rozwój połączenia do danego państwa, jeżeli zostały poniesione.

Do wniosku należy dołączyć:

1. Kopię koncesji na wykonywanie przewozu lotniczego wydaną przez właściwy organ danego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub wskazanie jej numeru w przypadku polskiego przewoźnika lotniczego;
2. Kopię certyfikatu przewoźnika lotniczego wydanego przez właściwy organ danego państwa lub wskazanie jego numeru w przypadku polskiego przewoźnika lotniczego;
3. Aktualne wewnętrzne sprawozdanie zarządcze oraz, gdy są dostępne, sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wraz z opinią biegłego rewidenta, jeżeli obowiązek poddania sprawozdania badaniu wynika z przepisów o rachunkowości;
4. Plan gospodarczy na co najmniej dwa lata działalności przedsiębiorstwa, obejmujący bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, jeżeli prowadził działalność, a także informacje o przewidywanych kosztach związanych z rozpoczęciem wykonywania przewozu lotniczego na danej trasie albo obsługą danej trasy.
5. Kopię pełnomocnictwa do reprezentacji lub kopię pełnomocnictwa do doręczeń – w przypadku przewoźnika unijnego.

Zgodnie z Rozporządzeniem:

- po upływie terminu na składanie wniosków o wydanie upoważnień, jeżeli po publikacji zaproszenia co najmniej jeden przewoźnik, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia, złożył wniosek o wydanie upoważnienia odpowiadający wymogom formalnym, a przewoźnik lotniczy, który złożył wniosek przed publikacją zaproszenia, złożył wymagane dokumenty i informacje zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia;

- po upływie terminu na składanie wniosków o wydanie upoważnień, jeżeli po publikacji zaproszenia co najmniej dwóch przewoźników, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia, złożyło wnioski o wydanie upoważnienia odpowiadające wymogom formalnym;
jeżeli całkowita liczba wnioskowanych częstotliwości na danej trasie przekracza liczbę dostępnych częstotliwości, Prezes ULC ogłasza Konkurs.

Konkurs rozpoczyna się w dniu publikacji przez Prezesa ULC ogłoszenia o otwarciu Konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej ULC. Prezes ULC zawiadamia przewoźników lotniczych, którzy złożyli wnioski o wydanie upoważnienia spełniające wymogi formalne o otwarciu Konkursu. Konkurs zostaje rozstrzygnięty w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia publikacji ogłoszenia o otwarciu Konkursu. Prezes ULC zawiadamia niezwłocznie uczestników Konkursu o jego wyniku. Informację o wyniku Konkursu oraz protokół, o którym mowa w § 9 Rozporządzenia, Prezes ULC publikuje niezwłocznie w Biuletynie Informacji Publicznej ULC. Uczestnik Konkursu może wnieść do Prezesa ULC protest przeciwko wynikowi Konkursu, który zostanie rozpatrzony nie później niż w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

 

Szczegółowy przebieg Konkursu określony jest w Rozdziale 3 Rozporządzenia.

 

Prezes ULC, dokonując wyboru przewoźnika lotniczego, któremu zostanie wydane upoważnienie, kieruje się zasadą przejrzystości oraz niedyskryminacji i bierze pod uwagę, poza kryteriami określonymi w art. 191 ust. 7 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393 oraz z 2014 r. poz. 768), następujące kryteria:


1. Zapewnienie zrównoważonego rozwoju transportu lotniczego, turystyki i handlu w Unii Europejskiej, w tym zapewnienie przewozów całorocznych oraz poniesione nakłady na rozwój połączenia będącego przedmiotem Konkursu, a także średni współczynnik wykorzystania miejsc w samolocie w ostatnim sezonie rozkładowym;
2. Zgodność z celami i założeniami dokumentów dotyczących polityki transportowej, w szczególności w odniesieniu do rozwoju regionalnego;
3. Dostęp konsumentów do usług oraz zaplecze do obsługi pasażerów, w tym sieć sprzedaży dokumentów przewozowych;
4. Zapewnienie najkorzystniejszej oferty konsumentom, w tym liczbę operacji lotniczych w tygodniu na danej trasie;
5. Zapewnienie wysokich standardów bezpieczeństwa i ochrony środowiska, w tym oferowanie przewozów wykonywanych statkami powietrznymi wpisanymi do certyfikatu przewoźnika lotniczego występującego z wnioskiem;
6. Wspieranie konkurencji między przewoźnikami lotniczymi, w tym w zakresie usług realizowanych przez nowych przewoźników lotniczych.

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»