Staże absolwenckie

 

Zasady organizacji stażu absolwenckiego w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego

Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, że na podstawie art. 53 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.) osoby bezrobotne do 25 roku życia, jak również bezrobotni, w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej, którzy nie ukończyli 27 roku życia, mają możliwość ubiegania się we właściwym Urzędzie Pracy o skierowanie do odbycia stażu, na okres nie przekraczający 12 miesięcy.

Staż absolwencki odbywany jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy właściwym Urzędem Pracy a Urzędem Lotnictwa Cywilnego, według programu określonego w umowie.

Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 140% kwoty zasiłku dla bezrobotnych, którego wysokość określa art. 72 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Stypendium wypłacane jest, na podstawie udzielonego upoważnienia, przez właściwy dla bezrobotnego Urząd Pracy.

Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu, na jego wniosek, pracodawca udziela dni wolnych w wymiarze 2 dni, za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu w miejscu pracy. Za dni wolne przysługuje stypendium.

Z uwagi na możliwość zawarcia umowy z każdym Urzędem Pracy na terenie RP, Urząd Lotnictwa Cywilnego proponuje Państwu następującą procedurę w zakresie odbywania stażu absolwenckiego w ULC tj.:

  1. złożenie aplikacji na ofertę przedstawioną przez ULC – po wyłonieniu kandydata Urząd Lotnictwa Cywilnego zwróci się z prośbą do właściwego Urzędu Pracy z wnioskiem o zorganizowanie stażu pracy dla osób bezrobotnych.
  2. złożenie wniosku wg zasad określonych w zasadach organizacji stażu absolwenckiego w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.