art. 116 ust. 8 - projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków wnoszenia broni palnej, broni gazowej oraz materiałów wybuchowych na pokład statku powietrznego przez żołnierzy i funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego   oraz funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Policji, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu - dnia 21.11.12 r. rozpatrzony przez Komisję Prawniczą