Urząd Lotnictwa Cywilnego zaprasza studentów do odbycia praktyk studenckich.


Informujemy, że wykaz ofert praktyk studenckich w okresie wakacyjnym w ULC dostępny będzie od maja 2018 r.

Korzyści odbycia praktyk w Urzędzie:
• Zdobycie doświadczenia w prestiżowej instytucji państwowej;
• Poznanie specyfiki pracy w administracji publicznej;
• Możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy i doświadczenia z dziedziny lotnictwa cywilnego;
• Szansa na współudział w tworzeniu prawa lotniczego.

Praktyki studenckie w Urzędzie może odbyć osoba, która:

1) Studiuje na kierunku lub kierunkach związanych z zakresem działalności komórki organizacyjnej Urzędu, w której ubiega się o praktykę studencką;
2) Ukończyła drugi rok studiów I stopnia lub pierwszy rok studiów II stopnia
3) Przedłożyła zaświadczenie z uczelni, informujące o kierunku oraz roku studiów albo skierowanie z uczelni lub rekomendację rektora, dziekana lub promotora pracy dyplomowej, magisterskiej lub doktorskiej.

Aby aplikować na praktyki studenckie w Urzędzie należy:

1. Wypełnić zgłoszenie na praktykę studencką w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego; (w punkcie 2.1 zgłoszenia należy wpisać numer wybranej oferty praktyk z wykazu) docxplik do pobrania15.25 KB
2. Przesłać wypełnione zgłoszenie wraz z zaświadczeniem lub skierowaniem z uczelni  e-mailem (skan) na adres: lub pocztą na adres: Urząd Lotnictwa Cywilnego ul. Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa z dopiskiem „praktyki studenckie 2017” O zakwalifikowaniu się na daną ofertę praktyk decyduje kolejność zgłoszeń.


W przypadku akceptacji kandydatury na praktyki zawierane jest porozumienie ze studentem w sprawie organizacji nieodpłatnej praktyki studenckiej.

Wzór porozumienia ULC ze studentem. docxplik o pobrania14.21 KB

W przypadku skierowania na praktyki z uczelni i konieczności zawarcia porozumienia z uczelnią informujemy, że obowiązuje wzór porozumienia ULC z uczelnią. docxplik do pobrania19.01 KB

Na zakończenie praktyk student wypełnia formularz oceny praktyki i otrzymuje zaświadczenie o odbyciu praktyki. xlsxplik do pobrania19.19 KB

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr: 22 520 74 02.