Oferta praktyk w KOPP

Korzyści z odbycia praktyk w Urzędzie:

  • Zdobycie doświadczenia w prestiżowej instytucji państwowej;
  • Poznanie specyfiki pracy w administracji publicznej;
  • Możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy i doświadczenia z dziedziny lotnictwa cywilnego;
  • Szansa na współudział w tworzeniu prawa lotniczego.

Praktyki studenckie w Urzędzie może odbyć osoba, która:

1) Studiuje na kierunku lub kierunkach związanych z zakresem działalności komórki organizacyjnej Urzędu, w której ubiega się o praktykę studencką; 

2) Ukończyła drugi rok studiów I stopnia lub pierwszy rok studiów II stopnia

3) Przedłożyła zaświadczenie z uczelni, informujące o kierunku oraz roku studiów albo skierowanie z uczelni lub rekomendację rektora, dziekana lub promotora pracy dyplomowej, magisterskiej lub doktorskiej.

 

Aby aplikować na praktyki studenckie w Urzędzie należy:

1. Wypełnić zgłoszenie na praktykę studencką w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego; (w punkcie 2.1 zgłoszenia należy wpisać numer wybranej oferty praktyk z wykazu) docxZGŁOSZENIE_260417.docx15.25 KB

2. Zapoznać się z informacją dotyczącą zasad przetwarzania danych osobowych osób odbywających praktykę w Urzędzie oraz przesłać podpisane oświadczenie (załącznik)

3. Przesłać wypełnione zgłoszenie wraz z zaświadczeniem lub skierowaniem z uczelni e-mailem (skan) na adres: lub pocztą na adres: Urząd Lotnictwa Cywilnego ul. Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa z dopiskiem "praktyki studenckie 2018".

O zakwalifikowaniu się na daną ofertę praktyk decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku akceptacji kandydatury na praktyki zawierane jest porozumienie ze studentem w sprawie organizacji nieodpłatnej praktyki studenckiej.

Wzór porozumienia ULC ze studentem - plik o pobrania

W przypadku skierowania na praktyki z uczelni i konieczności zawarcia porozumienia z uczelnią informujemy, że obowiązuje wzór porozumienia ULC z uczelnią - docxWzor_porozumienia_z_uczelnia_2018.docx19.06 KB.

Na zakończenie praktyk student wypełnia formularz oceny praktyki i otrzymuje zaświadczenie o odbyciu praktyki - xlsxFormularz_oceny_praktyki_dla_studenta.xlsx19.19 KB

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr: 22 520 74 02 lub e-mail: