Na podstawie § 4 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie procedury konkursowej określającej szczegółowe warunki dystrybucji ograniczonych praw przewozowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1443), dalej „Rozporządzenie MTBiGM”, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego (dalej „Prezes ULC”) informuje, iż w dniu 3 sierpnia 2017 r. otrzymał wniosek o wydanie upoważnienia do wykonywania regularnych przewozów lotniczych na trasie objętej ograniczonymi prawami przewozowymi, zgodnie ze szczegółami poniżej:

nazwa przewoźnika lotniczego: WIZZ Air Hungary Légiközlekedési Kft.

wnioskowane trasy:

Katowice (KTW) – Ovda (VDA) – Katowice (KTW)

rodzaj przewozu: pasażerski

Zgodnie z postanowieniami Eurośródziemnomorskiej Umowy Lotniczej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Rządem Państwa Izrael, z drugiej strony, podpisanej w dniu 10 czerwca 2013 r. w Luksemburgu, dalej „Umowa”, wykonywanie przewozów lotniczych na wskazanej we wniosku trasie objęte jest ograniczonymi prawami przewozowymi w postaci liczby tygodniowych częstotliwości dostępnych zbiorczo dla wszystkich przewoźników lotniczych, o których mowa w art. 3 pkt b Umowy. Zgodnie z postanowieniami Załącznika II do Umowy, wskazani powyżej przewoźnicy lotniczy, począwszy od sezonu rozkładowego - Lato 2017, są upoważnieni do wykonywania trzydziestu pięciu (35) częstotliwości tygodniowo na powyżej wskazanej trasie.

W związku z powyższym oraz z uwagi na fakt, iż Umowa zawiera ww. ograniczone prawa przewozowe Prezes ULC zaprasza pozostałych uprawnionych przewoźników do składania wniosków o wydanie upoważnienia do wykonywania przewozu lotniczego.

Wnioski o wydanie upoważnienia do wykonywania regularnych przewozów lotniczych obejmujących przewóz pasażerów należy składać w terminie do dnia 11 września 2017 r. na adres Urzędu Lotnictwa Cywilnego, ul. Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa lub złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Punkcie Obsługi Klienta.

Wniosek o wydanie upoważnienia powinien zawierać:

1) nazwę przewoźnika lotniczego;
2) adres jego siedziby;
3) imię i nazwisko oraz adres pełnomocnika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upoważnionego do reprezentacji lub do doręczeń – w przypadku przewoźnika lotniczego wspólnotowego;
4) trasę albo trasy lub obszary, o które przewoźnik lotniczy wnioskuje, z wyszczególnieniem nazw lotnisk;
5) datę planowanego rozpoczęcia przewozów lotniczych i planowany okres ich wykonywania, ze wskazaniem, czy przewozy mają być wykonywane całorocznie czy sezonowo;
6) liczbę operacji lotniczych w tygodniu:
   a) o które ma być powiększona liczba wykonywanych operacji lotniczych – w przypadku gdy przewoźnik lotniczy już wykonuje przewozy lotnicze albo
   b)  które mają być wykonywane – w przypadku gdy przewoźnik lotniczy jeszcze nie wykonuje przewozów lotniczych
– a także dni i godziny wykonywania tych operacji;
7) oznaczenie rodzaju przewozu (pasażerski, towarowy, mieszany);
8) liczbę statków powietrznych oraz ich typy i pojemności;
9) listę zawartych z innym przewoźnikiem lotniczym umów dotyczących obsługi trasy przy użyciu wynajętego statku powietrznego wraz z załogą, jeżeli takie zostały zawarte, z określeniem terminu ważności tych umów;
10) oferowaną liczbę miejsc pasażerskich – w przypadku przewozów pasażerskich, lub udźwig handlowy statku powietrznego – w przypadku przewozów towarowych, na danej trasie lub obszarze, w obie strony, w jednym tygodniu;
11)  określenie dostępu pasażerów do oferowanych usług, w szczególności sposobu dystrybucji dokumentów przewozowych;
12) historię wykonywania przewozów na trasie albo trasach lub obszarach, o które przewoźnik lotniczy wnioskuje, ze wskazaniem wielkości przewozów pasażerskich oraz wysokości i rodzajów wcześniej poniesionych przez przewoźnika lotniczego nakładów na rozwój przewozów lotniczych do danego państwa, jeżeli nakłady te zostały poniesione.

Do wniosku należy dołączyć:

1) kopię koncesji na wykonywanie przewozu lotniczego wydaną przez właściwy organ danego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub wskazanie jej numeru w przypadku polskiego przewoźnika lotniczego;
2) kopię certyfikatu przewoźnika lotniczego wydanego przez właściwy organ danego państwa lub wskazanie jego numeru w przypadku polskiego przewoźnika lotniczego;
3) listę taryf, które będą stosowane na wnioskowanej trasie, ze wskazaniem rodzaju usług związanych z daną taryfą;
4) aktualne wewnętrzne sprawozdanie zarządcze oraz, gdy są dostępne, sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wraz z opinią biegłego rewidenta, jeżeli obowiązek poddania sprawozdania badaniu wynika z przepisów o rachunkowości1 ;
5) kopię pełnomocnictwa do reprezentacji lub kopię pełnomocnictwa do doręczeń – w przypadku przewoźnika wspólnotowego.

Jednocześnie zwracamy uwagę, iż zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 1999 r. Nr 90 poz. 999, z późn. zm.), język polski jest językiem urzędowym konstytucyjnych organów Państwa, tym samym dokumenty składane w postępowaniach prowadzonych przez organami Państwa powinny być przedstawione w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski.

Zgodnie z Rozporządzeniem MTBiGM Prezes ULC ogłasza Konkurs:

- po upływie terminu na składanie wniosków o wydanie upoważnień, jeżeli po publikacji zaproszenia co najmniej jeden przewoźnik, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia MTBiGM, złożył wniosek o wydanie upoważnienia odpowiadający wymogom formalnym, a przewoźnik lotniczy, który złożył wniosek przed publikacją zaproszenia, złożył wymagane dokumenty i informacje zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia MTBiGM;

- po upływie terminu na składanie wniosków o wydanie upoważnień, jeżeli po publikacji zaproszenia co najmniej dwóch przewoźników, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia MTBiGM, złożyło wnioski o wydanie upoważnienia odpowiadające wymogom formalnym.

Konkurs rozpoczyna się w dniu publikacji przez Prezesa ULC ogłoszenia o otwarciu Konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej ULC. Prezes ULC zawiadamia przewoźników lotniczych, którzy złożyli wnioski o wydanie upoważnienia spełniające wymogi formalne, o otwarciu Konkursu. Konkurs zostaje rozstrzygnięty w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia publikacji ogłoszenia o otwarciu Konkursu. Prezes ULC zawiadamia niezwłocznie uczestników Konkursu o jego wyniku. Informację o wyniku Konkursu oraz protokół, o którym mowa w § 9 Rozporządzenia MTBiGM, Prezes ULC publikuje niezwłocznie w Biuletynie Informacji Publicznej ULC. Uczestnik Konkursu może wnieść do Prezesa ULC protest przeciwko wynikowi Konkursu, który zostanie rozpatrzony nie później niż w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

Szczegółowy przebieg Konkursu określony jest w Rozdziale 3 Rozporządzenia MTBiGM.

Prezes ULC, dokonując wyboru przewoźnika lotniczego, któremu zostanie wydane upoważnienie, kieruje się zasadą przejrzystości oraz niedyskryminacji i bierze pod uwagę, poza kryteriami określonymi w art. 191 ust. 7 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 959 oraz 1089) następujące kryteria:

1) zapewnienie zrównoważonego rozwoju transportu lotniczego, turystyki i handlu w Unii Europejskiej, w tym zapewnienie przewozów całorocznych;
2) zdolności finansowe i operacyjne do realizacji przewozów lotniczych objętych wnioskiem;
3) zapewnienie najkorzystniejszej oferty konsumentom, w tym:
a) liczbę operacji lotniczych w tygodniu na danej trasie, z uwzględnieniem konieczności wspierania konkurencji między przewoźnikami lotniczymi,
b) konkurencyjny poziom taryf przewozu lotniczego i związane z tym poziomem usługi,
c) sposób dystrybucji dokumentów przewozowych;
4) zapewnienie wysokich standardów bezpieczeństwa i ochrony środowiska, w tym oferowanie przewozów wykonywanych statkami powietrznymi wpisanymi do certyfikatu przewoźnika lotniczego występującego z wnioskiem;
5) historię wykonywania przewozów na trasie albo trasach lub obszarach, o które przewoźnik lotniczy wnioskuje, z uwzględnieniem wysokości i rodzajów wcześniej poniesionych przez przewoźnika lotniczego nakładów na rozwój przewozów lotniczych do danego państwa, jeżeli nakłady te zostały poniesione.

***

1 lub stosownie do Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, która weszła w życie 21 czerwca 2017 r. „sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wraz ze sprawozdaniem z badania, jeżeli obowiązek badania sprawozdania finansowego wynika z przepisów o rachunkowości lub innych przepisów szczególnych.