Informacja o wpłynięciu wniosku o wydanie upoważnienia i zaproszenie do składnia wniosków o wydanie upoważnień

Na podstawie § 4 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie procedury konkursowej określającej szczegółowe warunki dystrybucji ograniczonych praw przewozowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 16), dalej „Rozporządzenie”, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC) informuje, iż w dniu 1 lipca 2015 r. otrzymał wniosek o wydanie upoważnienia do wykonywania regularnych przewozów lotniczych na trasie objętej ograniczonymi prawami przewozowymi, zgodnie ze szczegółami poniżej:

Nazwa przewoźnika lotniczego: Ryanair Limited

Wnioskowana trasa: Kraków (KRK) – Ovda (VDA) vv.

Rodzaj przewozu: pasażerowie wraz z bagażem

Zgodnie z Eurośródziemnomorską Umową Lotniczą między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Rządem Państwa Izrael, z drugiej strony, podpisaną w dniu 10 czerwca 2013 r. w Luksemburgu (Dz. U. UE L 208 z 2.8.2013, s. 3), dalej „Umowa”, ww. trasa objęta jest ograniczonymi prawami przewozowymi w postaci liczby tygodniowych częstotliwości dostępnych zbiorczo dla wszystkich zainteresowanych przewoźników lotniczych, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. b) Umowy.

Liczba dostępnych częstotliwości na ww. trasie wynosi aktualnie:

Kraków (KRK) – Ovda (VDA) .: 21 częstotliwości tygodniowo.

Przewoźnicy lotniczy, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. b) Umowy, są niniejszym zaproszeni do składania wniosków o wydanie upoważnienia do wykonywania regularnych przewozów (pasażerowie wraz z bagażem) na ww. trasie.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. b) i lit. c) Umowy, wniosek o udzielenie upoważnienia może złożyć przewoźnik lotniczy z Unii Europejskiej, jeśli:

- główne miejsce prowadzenia działalności przewoźnika lotniczego znajduje się na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej zgodnie z traktatami UE, a przewoźnik lotniczy otrzymał ważną koncesję zgodnie z prawem Unii Europejskiej; oraz

- państwo członkowskie Unii Europejskiej odpowiedzialne za wydanie certyfikatu przewoźnika lotniczego sprawuje i utrzymuje skuteczną kontrolę regulacyjną nad przewoźnikiem lotniczym, przy czym właściwe władze są wyraźnie określone; oraz

- przewoźnik lotniczy jest własnością, bezpośrednio lub poprzez udział większościowy, oraz pozostaje pod skuteczną kontrolą państw członkowskich Unii Europejskiej i/lub obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, bądź innych państw wymienionych w załączniku III do Umowy i/lub obywateli tych innych państw;

- przewoźnik lotniczy spełnia warunki przewidziane przepisami ustawowymi i wykonawczymi stosowanymi zwykle przez właściwe władze w zakresie wykonywania międzynarodowego transportu lotniczego.

Wnioski o wydanie upoważnienia do wykonywania regularnych przewozów lotniczych obejmujących przewóz pasażerów wraz z bagażem należy składać w terminie do dnia 7 sierpnia 2015 r. na adres Urzędu Lotnictwa Cywilnego, ul. Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa lub złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Punkcie Obsługi Klienta.

Wniosek o wydanie upoważnienia powinien zawierać:

1. Nazwę przewoźnika lotniczego;
2. Adres jego siedziby;
3. Imię i nazwisko oraz adres pełnomocnika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upoważnionego do reprezentacji lub do doręczeń – w przypadku przewoźnika lotniczego unijnego;
4. Trasę albo trasy lub obszary, o które przewoźnik lotniczy wnioskuje, z wyszczególnieniem nazw lotnisk;
5. Datę planowanego rozpoczęcia przewozów lotniczych i planowany okres ich wykonywania;
6. Planowaną liczbę operacji lotniczych w tygodniu, dni ich wykonywania oraz godziny operacji ze wskazaniem typów statków powietrznych i ich pojemności;
7. Oznaczenie rodzaju przewozu (pasażerski, towarowy, mieszany);
8. Znaki rejestracyjne statków powietrznych;
9. Listę zawartych z innym przewoźnikiem lotniczym umów dotyczących obsługi trasy przy użyciu wynajętego statku powietrznego wraz z załogą, jeżeli takie zostały zawarte, z określeniem terminu ważności tych umów;
10. Oferowaną liczbę miejsc pasażerskich – w przypadku przewozów pasażerskich, lub udźwig handlowy statku powietrznego – w przypadku przewozów towarowych, na danej trasie lub obszarze, w obie strony, w jednym tygodniu;
11. Prognozy dotyczące eksploatacji danego połączenia lub połączeń w okresie 3 kolejnych sezonów rozkładowych, w tym prognozy liczby pasażerów, planowany średni miesięczny współczynnik wykorzystania miejsc w samolocie, prognozy kosztów pełnych obsługi połączenia oraz całkowitych przychodów wynikających z planowanych operacji lotniczych;
12. Określenie dostępu pasażerów do oferowanych usług, w szczególności sposobu dystrybucji dokumentów przewozowych;
13. Historię wykonywania przewozów, w szczególności wielkości przewozów pasażerskich, wartości współczynnika wypełnienia miejsc, wyniki finansowe realizowanego połączenia, jeżeli było ono przez danego przewoźnika lotniczego obsługiwane;
14. Średnią ostateczną cenę biletu na danej trasie w najbliższym sezonie rozkładowym, także w obie strony, tam gdzie ma to zastosowanie, w rozumieniu art. 23 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty;
15. Wysokość wcześniej poniesionych nakładów na rozwój połączenia do danego państwa, jeżeli zostały poniesione.

Do wniosku należy dołączyć:

1. Kopię koncesji na wykonywanie przewozu lotniczego wydaną przez właściwy organ danego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub wskazanie jej numeru w przypadku polskiego przewoźnika lotniczego;
2. Kopię certyfikatu przewoźnika lotniczego wydanego przez właściwy organ danego państwa lub wskazanie jego numeru w przypadku polskiego przewoźnika lotniczego;
3. Aktualne wewnętrzne sprawozdanie zarządcze oraz, gdy są dostępne, sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wraz z opinią biegłego rewidenta, jeżeli obowiązek poddania sprawozdania badaniu wynika z przepisów o rachunkowości;
4. Plan gospodarczy na co najmniej dwa lata działalności przedsiębiorstwa, obejmujący bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, jeżeli prowadził działalność, a także informacje o przewidywanych kosztach związanych z rozpoczęciem wykonywania przewozu lotniczego na danej trasie albo obsługą danej trasy;
5. Kopię pełnomocnictwa do reprezentacji lub kopię pełnomocnictwa do doręczeń – w przypadku przewoźnika unijnego.

Jednocześnie zwracamy uwagę, iż zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 1999 r. Nr 90 poz. 999), język polski jest językiem urzędowym konstytucyjnych organów Państwa, tym samym dokumenty składane w postępowaniach prowadzonych przez organami Państwa powinny być przedstawione w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski.

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezes ULC ogłasza Konkurs:

- po upływie terminu na składanie wniosków o wydanie upoważnień, jeżeli po publikacji zaproszenia co najmniej jeden przewoźnik, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia, złożył wniosek o wydanie upoważnienia odpowiadający wymogom formalnym, a przewoźnik lotniczy, który złożył wniosek przed publikacją zaproszenia, złożył wymagane dokumenty i informacje zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia;

- po upływie terminu na składanie wniosków o wydanie upoważnień, jeżeli po publikacji zaproszenia co najmniej dwóch przewoźników, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia, złożyło wnioski o wydanie upoważnienia odpowiadające wymogom formalnym.

Konkurs rozpoczyna się w dniu publikacji przez Prezesa ULC ogłoszenia o otwarciu Konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej ULC. Prezes ULC zawiadamia przewoźników lotniczych, którzy złożyli wnioski o wydanie upoważnienia spełniające wymogi formalne, o otwarciu Konkursu. Konkurs zostaje rozstrzygnięty w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia publikacji ogłoszenia o otwarciu Konkursu. Prezes ULC zawiadamia niezwłocznie uczestników Konkursu o jego wyniku. Informację o wyniku Konkursu oraz protokół, o którym mowa w § 9 Rozporządzenia, Prezes ULC publikuje niezwłocznie w Biuletynie Informacji Publicznej ULC. Uczestnik Konkursu może wnieść do Prezesa ULC protest przeciwko wynikowi Konkursu, który zostanie rozpatrzony nie później niż w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

Szczegółowy przebieg Konkursu określony jest w Rozdziale 3 Rozporządzenia.

Prezes ULC, dokonując wyboru przewoźnika lotniczego, któremu zostanie wydane upoważnienie, kieruje się zasadą przejrzystości oraz niedyskryminacji i bierze pod uwagę, poza kryteriami określonymi w art. 191 ust. 7 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393 oraz z 2014 r. poz. 768), następujące kryteria:

1. Zapewnienie zrównoważonego rozwoju transportu lotniczego, turystyki i handlu w Unii Europejskiej, w tym zapewnienie przewozów całorocznych oraz poniesione nakłady na rozwój połączenia będącego przedmiotem Konkursu, a także średni współczynnik wykorzystania miejsc w samolocie w ostatnim sezonie rozkładowym;

2. Zgodność z celami i założeniami dokumentów dotyczących polityki transportowej, w szczególności w odniesieniu do rozwoju regionalnego;

3. Dostęp konsumentów do usług oraz zaplecze do obsługi pasażerów, w tym sieć sprzedaży dokumentów przewozowych;

4. Zapewnienie najkorzystniejszej oferty konsumentom, w tym liczbę operacji lotniczych w tygodniu na danej trasie;

5. Zapewnienie wysokich standardów bezpieczeństwa i ochrony środowiska, w tym oferowanie przewozów wykonywanych statkami powietrznymi wpisanymi do certyfikatu przewoźnika lotniczego występującego z wnioskiem;

6. Wspieranie konkurencji między przewoźnikami lotniczymi, w tym w zakresie usług realizowanych przez nowych przewoźników lotniczych.