Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zwany dalej „Prezesem Urzędu”, działając na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393, z 2014 r. poz. 768 oraz z 2015 r. poz. 978, 1221 i 1586) w związku z § 2 pkt 1 oraz § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie upoważnień do wykonywania niektórych czynności nadzoru lub kontroli udzielanych przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 899), zwanego dalej „rozporządzeniem”, ogłasza zapotrzebowanie na realizację niektórych czynności na podstawie upoważnienia.

pdfOgłoszenie5.92 MB
docZałącznik do Ogłoszenia61.5 KB